Lectura de 6 min 1

Donar-se d'Alta a Lumisa, Quina documentació em demanaran?

foto perfil

Per a donar d'alta la Llum en el teu punt de subministrament és necessari que tinguis en compte que se't requeriran una sèrie de documents imprescindibles.

Quan cal donar d'alta la llum?

L'immoble és de nova construcció, i per tant, mai va tenir connexió al subministrament elèctric. Per a donar d'alta un contracte d'energia elèctrica haver de tenir en compte que la potència sol·licitada per a contractar no supera la màxima admissible per la teva instal·lació. La potència contractada ha d'adequar-se el màxim possible a la potència que vagis a necessitar. En el cas de no haver-se realitzat la instal·lació s'haurà de contactar amb la Distribuïdora de la zona.

L'immoble es va donar de baixa per desig del titular. Si l'anterior titular del va contractar va donar de baixa el subministrament elèctric i han passat menys de 3 anys des de la data de la baixa, el nou titular no haurà d'abonar la totalitat dels drets d'alta. Causes de baixa del subministrament elèctric:

 • Situació d'impagament.
 • Situació de compravenda de l'immoble.
 • Situació de lloguer de l'immoble.

Documentació necessària per a donar d'alta la Llum

La documentació necessària per a donar d'alta la llum és la següent:

 • Dades del titular del contracte.
 • Direcció del punt de subministrament i número CUPS.
 • Títol just: Escriptura de propietat, contracte d'arrendament, document de compravenda, etc.
 • Referència cadastral.
 • CIF o NIF. En cas de societat, el poder notarial o autorització corresponent.
 • Número del Compte bancari on es domiciliaran els pagaments.
 • Documentació tècnica necessària.
Documentació tècnica

Si es tracta de Primera ocupació s'haurà de presentar el Certificat d'Instal·lació Elèctrica i el Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió (El document acreditatiu de la inscripció té la mateixa validesa).

Quan es tracti de Segona ocupació, la documentació tècnica haurà de presentar-se en els següents suposats:

1. Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE) o Butlletí Elèctric: Aquest certificat el lliura el tècnic autoritzat després de la instlación garantint que compleixi amb els requeriments exposats en la normativa vigent. És necessari que sigui emès per un tècnic autoritzat que el segelli. El CIE caduca als 20 anys i haurà de renovar-se.

 • Quan es realitzi una modificació de la instal·lació i/o canvis de tensió.
 • Quan es realitzi una ampliació de potència sobre la màxima admissible de la instal·lació. Per a donar d'alta un punt de subministrament has de tenir en compte que la potència sol·licitada no supera la màxima admissible del Certificat d'Instal·lació Elèctrica de baixa tensió. En el cas que la potència sol·licitada superi l'admesa, hauràs d'aportar-nos un nou butlletí que podràs sol·licitar al teu instal·lador electricista.

2. Butlletí de Reconeixement d'Instal·lacions Elèctriques (BRIE) o Butlletí Blau: Si el teu immoble està situat a Catalunya, hauràs d'aportar també el Butlletí Blau de llum, un certificat que garanteix el compliment amb els paràmetres de seguretat exigits en la Comunitat Autònoma. El BRIE té una caducitat de 6 mesos.

 • Quan la instal·lació sigui d'una antiguitat superior a 20 anys en Instal·lacions amb potències màximes admissibles fins a 20 kW.
 • Quan es realitzi una ampliació i la potència final resultant no supera en més del 50% de la càrrega mínima regulada segons el tipus de local, ni els 20 kW. El CIE podrà ser substituït per BRIE si l'ampliació no supera el 50% de la potència màxima admissible inicial, no supera els 20 kW i no es tracta d'un local de pública concurrència.
 • En les altes en segona ocupació en instal·lacions amb potència inferior o igual a 20 kW; Sense canvi d'activitat. El CIE podrà ser substituït pel BRIE, si la baixa del contracte anterior s'ha realitzat fa menys de tres anys.
Ja no és necessari aportar la Cèdula d'habitabilitat estesa per l'Organisme provincial del Ministeri d'Obres Públiques o comunitat autònoma, o cèdula de qualificació definitiva.que es requeria anteriorment.
TIPUS D'INSTAL·LACIONS 1ª OCUPACIÓ 2ª OCUPACIÓ
Habitatges en edificis, adossats o unifamiliars CIE CIE/BRIE
Locals comercials o oficines CIE CIE/BRIE
Magatzem  CIE CIE/BRIE
Serveis Comuns en edificis d'habitatges, comercials o oficines CIE CIE
Instalacions temporals CIE -
Indústries CIE CIE
Bombes d'elevació o extracció d'aigua CIE CIE
Resta d'instal·lacions CIE CIE

CIE = Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió segellat per una EIC o pel Dpt. De Industruia.
BRIE = Butlletí de Reconeixement de Insatalaciones Elèctriques de baixa tensió.

Qui és l'encarregat de donar d'alta la llum?

Una vegada disposem de la documentació necessària en el procés d'alta intervindran dos actors:

 • La comercialitzadora gestiona el procés d'alta.
 • La distribuïdora rep la petició d'alta per part de la comercialitzadora. Aquesta és qui s'encarrega de connectar el subministrament i supervisar que funcioni correctament.

Cost de l'alta del subministrament

Per a realitzar un alta d'un punt de subministrament serà imprescindible l'abonament dels drets d'alta de la llum. Aquests drets seran abonats a la Distribuïdora de la zona.

Drets d'escomesa. D'acord amb el que s'estableix en article 49 del Reial decret 1995/2000, d'1 de desembre, tindran consideració de drets d'escomesa la contraprestació econòmica que ha de ser abonada a l'empresa Distribuïdora per la realització d'actuacions necessàries per a atendre un nou subministrament o per a l'ampliació d'un ja existent. Sent aquests:

 • Quota d'extensió: 17,374714 €/kW que excedeixi del reconegut.
 • Quota d'accés: 19,703137 €/kW que, igualment, excedeixi del reconegut.
Si es tracta d'un alta després d'una baixa menor a 3 anys l'usuari no haurà d'abonar el cost del dret d'extensió.

Drets de connexió. Segons l'article 50 del Reial decret 1995/2000, les distribuïdores podran obtenir percepcions econòmiques per l'operació d'acoblar elèctricament la instal·lació receptora a les seves xarxes, els qui hauran de realitzar aquesta operació sota la seva responsabilitat. L'import dels drets d'enganxament és de 9,044760 €.

Si es tracta d'un alta després d'una baixa menor a 3 anys l'usuari no haurà d'abonar el cost del dret d'extensió.

Drets de verificació. L'article 50 del Reial Decret 1995/2000 també estableix que els drets de verificació haurà d'abonar-los al consumidor quan l'empresa distribuïdora realitzi l'operació. L'import de la mateixa és de 8,011716 €.

Dipòsit de garantia. Segons el que es disposa en l'article 79 del Reial Decret 1995/2000, es tracta de la quantitat a lliurar en el moment de contractació per un import igual a la facturació teòrica del mes corresponent a 50 hores d'utilització de la potència contractada. Es paga en concepte de fiança per a cobrir futurs impagaments de l'usuari del punt de subministrament.

Aquests drets es paguen una única vegada a la distribuïdora de la teva zona en la teva primera factura.
Preu en donar d'Alta la llum per baixa recent

Si es decidís realitzar un Alta en un punt de subministrament amb baixa inferior a 3 anys, és a dir, després d'una baixa recent en una instal·lació monofàsica.

Potència contratada Preu Preu + IVA
3,45 kW  77,01 €  93,18 €
4,6 kW 99,67 € 120,60 €
5,75 kW 122,33 €  148.02 €
6,9 kW 145,35 € 175,87 €
8,05 kW 167,65 €  202,86 €
9,2 kW 190,30 €  230,26 €
10,35 kW 212,96 €  257,68 €
Preu per donar d'Alta la llum per baixa superior a 3 anys

Per contra, si es tracta d'un punt de subministrament amb una baixa superior a 3 anys en una instal·lació monofàsica, s'hauran d'abonar tambien els costos del dret d'extensió i, per tant, el cost total serà molt més elevat.

Potència contractada Preu Preu + IVA
3,45 kW 136,95 €  165,71 €
4,6 kW 179,59 € 217,30 €
5,75 kW 222,23 €  268,90 €
6,9 kW 264,87 € 320,49 €
8,05 kW  307,51 € 372,09 €
9,2 kW 350,14 € 423,67 €
10,35 kW 392,78 € 475,26 €

Com donar d'alta la llum?

L'usuari del punt de subministrament haurà de posar-se en contacte amb LUMISA ja sigui via telefònica al número 900 811 473 o mitjançant el correu electrònic atcliente@lumisa.es.

Per això, és imprescindible disposar d'instal·lació elèctrica abans d'aquest tràmit amb Lumisa. En el supòsit de no disposar d'ella, haurà de sol·licitar-la a la Distribuïdora de la seva zona o a una empresa instal·ladora. La gestió es realitzarà mitjançant un pressupost previ que fitaran els tècnics qualificats.

Tags
foto perfil Lumisa Energías
Lumisa Energías

Lumisa Energías es una comercializadora de energía eléctrica que opera en el Mercado Eléctrico Español fundada en 2012 por empresarios con una visión de utilizar la tecnología y los datos para ofrecer una energía asequible a hogares y negocios.

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.