Lectura de 4 min 7

Model 347, Què és i com emplenar-ho?

foto perfil

El model 347 és una declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones. És un model informatiu, és a dir, no suposa pagament ni devolució de cap import. És de caràcter obligatori i es presenta el mes de febrer de l'exercici següent i finalitza el 28 de febrer segons l'Ordre HAC/1148/2018, de 18 d'Octubre

Mitjançant aquest model s'informa l'Agència Tributària Estatal de les operacions que hagin superat els 3.005,06 €. Sent aquest importi la suma de totes les operacions de l'exercici, IVA inclòs, amb el client o proveïdor durant l'exercici anterior.

El conjunt dels quatre trimestres ha de ser superior a 3.005,06€, incloent l'IVA.

Per tant, si l'any 2018 has efectuat operacions amb algun tercer o proveïdor per import superior a 3.005,06 € en el seu conjunt, hauràs de presentar aquest model abans del 28 de febrer.

Quines operacions es declaren?

Es declararan les següents operacions:

 • Lliuraments i adquisicions de béns, habituals o atípiques.
 • Prestació i adquisició de béns, habituals o atípiques.
 • Subvencions i ajudes no reemborsables.
 • Operacions immobiliàries., habituals o atípiques.
 • Operacions amb entitats asseguradores.
 • Bestretes de clients i proveïdors.

Obligats a presentar el model 347

1. Persones físiques.

2. Persones jurídiques:

 • Societats limitades
 • Societats anònimes
 • Associacions
 • Col·legis professionals

3. Entitats en atribució de rendes, previst en l'article 35.4 de la Llei General Tributària.

Els quals desenvolupin activitats econòmiques o professionals amb terceres persones per import superior a 3.005,06€. Així com les entitats o establiments privats de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d'activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat els 3.005,06€.

Excepcions

No estaran obligats a la presentació del model 347 aquells:

1. Els qui tinguin la seu de la seva activitat econòmica fora del territori espanyol o no tinguin presència a Espanya.

2.Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per les activitats que tributin en aquest impost així com en l'Impost sobre el Valor Afegit.

Per exemple, si sent autònoma, un proveïdor ha realitzat una facturació superior als 3.005,06€ en un any. No obstant això, en les factures emeses s'ha retingut l'IRPF, en totes i en cadascuna d'elles.

3. Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt superin la xifra de 3.005,06€ durant l'any natural corresponent o de 300,51€ durant el mateix període si es tracta de cobrament per compte de tercers d'honoraris professionals o drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d'autor.

4. Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses en haver de declaració.

5. Els obligats tributaris que hagin d'informar sobre les operacions incloses en els llibres de registre.

Com es presenta el model 347?

El procediment haurà de ser a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, necessitant d'un certificat electrònic obligatori per a societats anònimes i limitades, grans empreses i adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents i Administracions Públiques o també a través de Cl@ve PIN per a les persones físiques. Pots accedir directament aquí

Hauràs de fer clic a Presentació exercici 2018 per al model 347 i identificar-te.

Com s'emplena?

En la declaració es desglossarà la informació sobre aquestes operacions de forma trimestral. Per a cada trimestre comptarem un import de compres o vendes comptabilitzant segons els criteris de la Llei de l'IVA.

En aquesta pàgina ens identificarem amb el nostre NIF, denominació així com agregarem el resum de les operacions i el seu import.

Quant a la casella de Declaració complementària, s'haurà de marcar quan no s'hagin inclòs determinades percepcions en la declaració anterior. Per contra, hauràs de marcar Declaració substitutiva quan les dades siguin errònies en la declaració anterior a l'exercici.

En la segona pàgina, a més de tornar a identificar-nos amb el nostre NIF i l'exercici (any). Indicarem la informació dels declarats, és a dir, els proveïdors o clients.

Quant a la clau, la major part dels casos ser A o B.

 • [A] Compres
 • [B] Vendes
 • [C] Cobraments per compte de tercers superiors a 300,51€
 • [D] Adquisicions al marge de l'activitat empresarial per Entitats Públiques
 • [E] Subvencions o ajudes (Exclusivament per a l'Administració Pública)
 • [F] Vendes d'agències de viatge
 • [G] Compres d'agències de viatge

En la tercera pàgina, haurà de ser emplenada exclusivament pels arrendadors de locals de negoci. En ella detallarem la informació de les operacions d'arrendament, dels diferents lloguers de locals de negoci o oficines sempre que l'import anual sigui superior a 3.005,06 €.

Quant a la situació, inserirem un “1” per als locals a Espanya (a excepció de Navarra i País Basc), un “2” per als locals a Navarra i País Basc, un “3” si no tinguessin referència cadastral i un “4” per als locals fora d'Espanya.

Una vegada hagis emplenat tota la informació, fes clic a Signar i Enviar. Igualment, l'Agència Tributària ha creat un programa d'ajuda perquè puguis completar sense cap problema el model 347 que trobaràs aquí.

Si no es presenta el model 347 s'incorrerà en una infracció tributària, prevista en la Llei General Tributària 58/2003, sent aquesta una sanció monetària amb un mínim de 300€ i un màxim de 20.000€.

El model 347 permet que l'Administració Estatal pugui creuar informació de tota mena d'operacions. Si es detectessin possibles diferències, pot iniciar-se un procediment d'inspecció. És per això que és recomanable contrastar el volum d'operacions i import amb els teus clients i proveïdors.

Tags
foto perfil Lumisa Energías
Lumisa Energías

Lumisa Energías es una comercializadora de energía eléctrica que opera en el Mercado Eléctrico Español fundada en 2012 por empresarios con una visión de utilizar la tecnología y los datos para ofrecer una energía asequible a hogares y negocios.

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.