Lectura de 4 min 4

Què fer si rebo una notificació de tall de llum

foto perfil

El tall de llum és la suspensió del subministrament elèctric a causa de l'impagament de les factures elèctriques. El període per a pagar la llum és de 20 dies laborables, a partir de la data d'emissió de la factura.

Com ben específica les nostres Condicions generals, LUMISA podrà tramitar, d'acord amb la normativa vigent, la suspensió del subministrament si transcorreguts vint (20) dies naturals des que se'ls hagués requerit el pagament, mitjançant la presentació al cobrament a l'entitat financera on el Client tingui domiciliat el pagament de la factura o a través de l'ingrés en compte dels comptes bancaris facilitats al Client, i aquesta no hagués estat satisfeta íntegrament.

El tall de subministrament per impagament ho trobem regulat en La Llei 24/2013 de 26 de desembre, del Sector Elèctric i en el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

A Lumisa posem a la teva disposició diversos mètodes de pagament. Per això, pot realitzar-se mitjançant domiciliació bancària o a través d'una transferència a una dels comptes bancaris propis de Lumisa habilitades a tals efectes tal com t'indiquem en el moment d'Alta o canvi de comercialitzadora.

Rebut. Mitjançant domiciliació Bancària

Si optes pel rebut domiciliat, hauràs de facilitar-nos un número de compte Bancari vàlid amb el qual realitzarem els càrrecs de la factures elèctriques. Per això, hauràs de comprovar que tinguis saldo en el compte.

En el cas de ser insuficient el saldo el rebut serà retornat implicant un sobrecost de despeses bancàries segons el Banc. El teu banc disposa d'un mes per a notificar-nos la devolució del rebut.

En el moment en què rebem la notificació d'aquesta devolució, el Departament de Cobraments procedirà a notificar de l'impagament mitjançant correu electrònic certificat o via SMS, a manera d'avís, disposant d'un termini per al mateix així com facilitarem els comptes bancaris amb les quals pots realitzar la transferència.

Tingues en compte que si realitzes transferència bancària, el pagament del mateix pot trigar a arribar unes 48 hores.

Transferència

Mitjançant transferència als números de compte que facilitem via email certificat per a poder realitzar el pagament.

Què ocorre si no realitzo el pagament de les meves factures pendents en el termini establert?

En el cas de no fer efectiu aquest pagament requerit, es procedirà a la notificació de les factures pendents a través de l'Enviament Certificat amb justificant de recepció (Burofax), on disposaràs d'un nou termini per a fer efectiu el pagament.

Si malgrat totes nostres iniciatives, no es realitzés el pagament de les factures pendents, i amb un preavís legalment previst de 5 dies naturals, es procedirà al tall de llum del punt de subministrament en qüestió.

Cal tenir en compte, que segons la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, no realitzarem cort en festius (caps de setmana o festius nacionals) així com en vespres de festius.

Una vegada enviat el tall a la Distribuïdora de la seva zona, per a tornar a donar d'Alta la llum s'hauran d'abonar les factures pendents de pagament requerides amb anterioritat. És per això que en les nostres Condicions Generals, article 8 paràgraf tercer, especifiquem que:

Si el Comercialitzador suspengués el subministrament per impagament, no es produirà la reposició del mateix fins que el Client hagi realitzat tots els pagaments deguts, així com els interessos de demora reportats i les despeses ocasionades per la suspensió i eventual reposició del subministrament.

Després de la suspensió del subministrament, una vegada realitzat el tall de llum, disposes d'un període de 2 mesos en què la Distribuïdora de la teva zona considera la situació com a “tall de llum” i no com a baixa del subministrament.

És per això que serà primordial que realitzis el pagament de les factures pendents amb caràcter urgent, en el supòsit de no haver-lo realitzat abans, per a evitar que es produeixi la baixa del contracte i retirada del comptador. És per això que una vegada rebem el pagament de les mateixes es reprendria el subministrament de llum en 24 hores, havent d'abonar els drets de reconexión a la xarxa, facturats per la Distribuïdora de la teva zona en la pròxima factura.

Com bé diu l'article 88 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica "...la reconexión del subministrament, en cas de cort justificada, serà per compte del consumidor o subjecte qualificat, que haurà d'abonar una quantitat equivalent al doble dels drets d'enganxament vigents com a compensació per les despeses de desconnexió."

En qualsevol cas, et recomanem que una vegada realitzada la transferència, ens avisessis a través d'atcliente@lumisa.es, d'aquesta forma podrem parar el procés de suspensió del subministrament.
Què ocorre si transcorren més de dos mesos des del tall de llum i no he abonat les factures?

Si transcorreguts més de dos mesos i no s'ha abonat l'import de les factures pendents se't donarà de baixa definitivament. Per això, per a tornar a tenir llum hauràs de realitzar els passos d'un Alta de llum amb els seus corresponents costos, com ja esmentem en aquest article, sent més elevats que els costos de reconexión.

Esperem que us hagi ajudat, i d'igual manera si teneis més consultes que desitgin plantejar-nos en el nostre atenció al client 900 811 473.

Tags
foto perfil Lumisa Energías
Lumisa Energías

Lumisa Energías es una comercializadora de energía eléctrica que opera en el Mercado Eléctrico Español fundada en 2012 por empresarios con una visión de utilizar la tecnología y los datos para ofrecer una energía asequible a hogares y negocios.

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.