Condicions de la Promoció Súper oferta

1. Empresa organitzadora

Companyia LUMISA ENERGIES, S.L. amb domicili en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona, i proveïda de CIF B65711855 (d'ara endavant “LUMISA”) presenta la present Promoció Súper oferta que es regirà per les següents Condicions Generals.

2. Objecte de la Promoció

L'objecte de la Promoció Súper oferta és incentivar i beneficiar les contractacions de nous clients de LUMISA per a petits i grans negocis amb tarifes d'accés 2.0TD i 3.0TD descrites en lumisa.es/tarifas/ca. Promoció destinada exclusivament a petits i grans negocis.

3. Període de vigència i àmbit territorial

El termini de vigència de la Promoció Súper oferta serà des de 21 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021. A partir de l'1 de gener del 2021 podran veure's modificats els preus segons els preus de l'energia del mercat. En aquest cas, es notificarà degudament en l'apartat de Notificacions de la factura. La present Promoció serà vàlida en tota la Península Ibèrica de l'Estat espanyol.

4. Públic objectiu

Podran participar en la Promoció Súper oferta totes aquelles persones físiques majors d'edat que realitzin un nou contracte de subministrament elèctric (d'ara endavant clients “Entrants”) amb LUMISA exclusivament per a petits i grans negocis amb tarifes d'accés 2.0TD i 3.0TD, amb potència contractada superior a 10 kW.

S'entén com a nou contracte de subministrament elèctric els procedents del canvi de comercialitzadora i les altes directes que es produeixin en la web.

També, podran participar en la Promoció Súper oferta els clients actuals (d'ara endavant clients “Existents”) exclusivament per a petits i grans negocis amb tarifes d'accés 2.0TD i 3.0TD, amb potència contractada superior a 10 kW.

5. Condicions de la promoció

L'acceptació de la sol·licitud de la Promoció Súper oferta està condicionada a l'empleno dels requisits previstos en l'oferta:

  • Els clients Entrants hauran de realitzar la contractació en línia a través del formulari en la web lumisa.es/contrata-ahora/ca. Si durant el primer any de vigència el seu consum és igual a 0kWh durant dos (2) mesos consecutius també deixarà de gaudir aquesta Promoció Súper oferta.
  • Per als clients Existents, tant aquells contractes en el seu primer any de contracte de subministrament elèctric, com per a aquells clients que ja han complert el seu primer any de vigència podran sol·licitar la Promoció Súper oferta, sempre que no figurin com a incidents recurrents de pagament. Els clients Existents hauran de sol·licitar la Promoció Súper oferta a través del nostre correu atcliente@lumisa.es.
  • Per a la determinació del descompte extraordinari sobre l'energia s'estudiarà cas per cas segons la factura facilitada pel client. Es tindrà en compte la potència contractada i el consum anual d'energia del punt de subministrament concret. Segons les mateixes dades es determinarà un descompte extraordinari superior a l'ofert en la nostra web lumisa.es/tarifas/ca (Sent, actualment, un descompte del 10% en l'energia per a tarifa d'accés 2.0TD i descompte del 20% per a tarifa d'accés 3.0TD).
  • Durant el període promocional pot haver-hi un sobrecarrego addicional si es produïssin les següents circumstàncies:
Tarifa d'accés Descompte extraordinari P1 P2 P3
2.0TD 17 %1 70,50 € 75,20 € 81,20 €
20 %2 72,62 € 77,46 € 83,64 €
25 %3 76,25 € 81,33 € 87,82 €
3.0TD 27 %4 76,77 € 74,12 € 68,03 €
30 %5 73,11 € 70,59 € 64,79 €
32 %6 71,65 € 69,18 € 63,49 €
35 %7 69,45 € 67,06 € 61,55 €
37 %8 65,98 € 63,71 € 58,47 €

LUMISA es reserva el dret a excloure de la Promoció Súper oferta a qualsevol client Existent o Entrant que alteri, defraudi o amenaci el bon funcionament de la Promoció i transcurs d'aquesta. D'igual manera, quedarà exclòs qualsevol Participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la imatge de LUMISA, la dels seus clients o la de la resta de Participants.

6. Procediment de la promoció

Per als clients existents, hauran de sol·licitar-ho a través del correu atcliente@lumisa.es durant el període de vigència. La inscripció en el formulari, per si sola, no garanteix la inclusió en la Promoció Súper oferta. Per a poder beneficiar-te d'aquesta acció s'hauran de complir els requisits esmentats en l'apartat 5 d'aquestes Condicions de la promoció.

Durant el període de vigència, els clients Entrants i/o Existents que compleixin els requisits establerts, i una vegada s'hagi realitzat l'alta d'aquest contracte, obtindran el descompte especial sobre el Terme d'energia durant el primer any de vigència del contracte amb LUMISA. Una vegada transcorregut el període promocional d'un any se li aplicarà el preu públic de venda. Pel que el descompte actual dels clients existents serà modificat per l'actual Promoció Súper oferta.

7. Protecció de Dades de Caràcter Personal

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L., situat en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona amb CIF B65711855 és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

El Comercialitzador només comunicarà les dades a Organismes i Institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, així com l'Empresa Distribuïdora, amb la finalitat de poder contractar en nom del client.

Les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva participació en la Promoció objecte de les presents bases legals.

La legitimació del tractament de dades de caràcter personal és l'execució del contracte i/o consentiment exprés i compliment de la normativa. En emplenar al present formulari s'entén que presta el seu consentiment per a aquesta finalitat.

Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades.

L'interessat podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, remetent una comunicació mitjançant correu electrònic a protecciondedatos@lumisa.es així com Dret a presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

8. Acceptació de les Condicions

Amb la seva participació en la Promoció Súper oferta el client accepta les Condicions generals. LUMISA queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les presents Bases Legals, així com per a interpretar les mateixes.

9. Llei i Jurisdicció aplicable

La interpretació i el compliment de les bases legals es regiran per la legislació espanyola, LUMISA i els Participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents al lloc on radica la instal·lació de la qual és titular el Client i en la qual es presta el subministrament.


1Si disposes d'una tarifa d'accés 2.0TD, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 17% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 70,50 € (P1), 75,20 € (P2) i 81,20 (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional de 0,001 € en la seva factura de la llum.
2Si disposes d'una tarifa d'accés 2.0TD, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 20% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 72,62 € (P1), 77,46 € (P2) i 83,64 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
3Si disposes d'una tarifa d'accés 2.0TD, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 25% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 76,25 € (P1), 81,33 € (P2) i 87,82 € (P3) per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
4Si disposes d'una tarifa d'accés 3.0TD, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 27% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 76,77 € (P1), 74,12 € (P2) i 68,03 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
5Si disposes d'una tarifa d'accés 3.0TD, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 30% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 73,11 € (P1), 70,59 € (P2) i 64,79 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
6Si disposes d'una tarifa d'accés 3.0TD, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 32% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 71,65 € (P1), 69,18 € (P2) i 63,49 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
7Si disposes d'una tarifa d'accés 3.0TD, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 35% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 69,45 € (P1), 67,06 € (P2) i 61,55 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
8Si disposes d'una tarifa d'accés 3.0TD, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 37% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 65,98 € (P1), 63,71 € (P2) i 58,47 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.