Condicions de la Promoció Amic

1. Empresa organitzadora

Companyia LUMISA ENERGIES, S.L. amb domicili en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona, i proveïda de CIF B65711855 (d'ara endavant “LUMISA ENERGIES”) organitza la present promoció denominada “PROMO AMIC” (d'ara endavant “Promoció”) que es regirà per les següents Condicions Generals.

2. Objecte de la Promoció

L'objecte de la promoció és incentivar les contractacions de nous clients de LUMISA ENERGIES de les tarifes d'accés 2.0TD i 3.0TD, descrites en lumisa.es/tarifas/ca.

3. Període de vigència i àmbit territorial

El termini de vigència es regirà pel descrit en el SMS que LUMISA ENERGIES facilitarà al client Existent. La present Promoció serà vàlida en tota la Península Ibèrica de l'Estat espanyol.

4. Públic objectiu

Podran participar en la Promoció totes aquelles persones físiques majors d'edat, o persones jurídiques que realitzin un nou contracte de subministrament elèctric amb LUMISA ENERGIES. Els clients actuals (d'ara endavant clients “Existents”) podran convidar a amics o familiars (d'ara endavant clients “Entrants”) a contractar un subministrament elèctric a través de la web.

S'entén com a nou contracte de subministrament elèctric els procedents del canvi de comercialitzadora i les altes directes que es produeixin en la web.

LUMISA ENERGIES es reserva el dret a excloure de la Promoció a qualsevol client Existent o Entrant (d'ara endavant “Participants”) que alteri, defraudi o amenaci el bon funcionament de la Promoció i transcurs d'aquesta. D'igual manera, quedarà exclòs qualsevol Participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la imatge de LUMISA ENERGIES, la dels seus clients o la de la resta de Participants.

5. Condicions de la promoció

Tots els Participants que desitgin beneficiar-se de la Promoció, hauran de contractar amb LUMISA ENERGIES qualsevol de les Tarifes de Llum abans descrites. LUMISA ENERGIES enviarà un SMS al client Existent, a través del número de contacte facilitat pel mateix (Ej: COMP6571) i es farà publicitat de la campanya. De la mateixa manera, es trobarà en les factures emeses per LUMISA ENERGIES, en l'apartat de “PROMOCIONS”.

Mitjançant la referida comunicació s'informarà el client Existent del Codi Promocional, que és personal i únic per a cada client Existent, i haurà de facilitar-l'hi al client Entrant.

La Promoció és exclusiva per a la contractació en línia amb LUMISA ENERGIES. Per això, perquè els Participants es beneficiïn d'aquesta Promoció serà imprescindible que el client Entrant introdueixi el Codi Promocional en el formulari en línia de contractació.

6. Incentiu

Durant el període de vigència, els Participants que compleixin els requisits establerts, i una vegada s'hagi realitzat l'alta d'aquest contracte, obtindran:

  • El client Existent, un descompte de 100 kWh en el terme d'energia en la seva pròxima factura amb LUMISA ENERGIES.
  • El client Entrant, un descompte de 100 kWh en el terme d'energia en la seva pròxima factura amb LUMISA ENERGIES.

En el cas que el consum d'energia de la seva factura sigui inferior als 100 kWh del descompte, el consum restant es descomptarà en factures successives fins a cobrir la totalitat del descompte.

7. Protecció de Dades de Caràcter Personal

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L., situat en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona amb CIF B65711855 és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

El Comercialitzador només comunicarà les dades a Organismes i Institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, així com l'Empresa Distribuïdora, amb la finalitat de poder contractar en nom del client.

Les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva participació en la Promoció objecte de les presents bases legals.

La legitimació del tractament de dades de caràcter personal és l'execució del contracte i/o consentiment exprés i compliment de la normativa. En emplenar al present formulari s'entén que presta el seu consentiment per a aquesta finalitat.

Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades.

L'interessat podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, remetent una comunicació mitjançant correu electrònic a protecciondedatos@lumisa.es així com Dret a presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

8. Acceptació de les Condicions

Amb la seva participació en la Promoció els Participants accepten les Condicions generals. LUMISA ENERGIES queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les presents Bases Legals, així com per a interpretar les mateixes.

9. Llei i Jurisdicció aplicable

La interpretació i el compliment de les bases legals es regiran per la legislació espanyola, LUMISA i els Participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents al lloc on radica la instal·lació de la qual és titular el Client i en la qual es presta el subministrament.