Avís Legal

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L., responsable del lloc web posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L.

1. Dades identificatives

Informació general a l'efecte de l'Article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 • Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació: Companyia Lumisa Energies SL.
 • Domicili social: C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona
 • Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: Tom 43048, Foli 136, Fulla B 419446, Inscripció 1.
 • Codi d'identificació Fiscal número: B65711855
 • Telèfon: 900 811 473
2. Usuari

La utilització d'aquesta Web li atribueix la condició d'Usuari de la mateixa i expressa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades per COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. en el moment mateix en què Vostè accedeixi a la Web, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que si escau resultin d'aplicació. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, quedant COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. facultada per a denegar o retirar l'accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars que, si escau, resultin d'aplicació.

3. Accés i ús de la Web

L'accés i ús de la Web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l'usuari amb caràcter general. No obstant això, és possible que l'accés i ús de determinades informacions i serveis oferts a través de la Web només pot fer-se previ registre de l'usuari.

L'Usuari és responsable de la veracitat i exactitud de totes les dades que introdueixi en la web sigui com sigui la funcionalitat de la qual faci ús. Així mateix, declara que disposa tots els permisos necessaris sobre les dades als quals accedeixi i que disposa del consentiment per a l'ús de dades pertanyents a terceres persones. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. queda exonerada de qualsevol responsabilitat per les dades inexactes, incomplets o incorrectes o per la falta de consentiment per al seu ús i incorporació a la web.

4. Serveis prestats i contractació en línia

El Lloc és la plataforma en línia a través de la qual COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. ofereix la contractació del subministrament de l'energia elèctrica. La contractació del subministrament es formalitza, per tant, per via electrònica, mitjançant el procediment de contractació que s'inicia en el nostre lloc web i que, seguit per tots els seus passos, proporciona a l'Usuari un contracte de subministrament elèctric subjecte a les nostres condicions generals de contractació i les condicions particulars pactades amb l'Usuari i que se li comuniquen per via de correu electrònic per a la seva acceptació definitiva en línia, moment en el qual es formalitza el contracte i l'Usuari adquireix també la condició Client de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L.

De la mateixa manera, COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L ofereix la plataforma Àrea de client, adquirint la condició d'Usuari tenint accés al servei d'Àrea de client. L'accés i registre del servei d'Àrea de client es formalitza, per tant, per via electrònica, mitjançant el procediment de registre i activat amb l'Usuari (correu electrònic) i contrasenya personal i intransferible. Per a més informació, consulti les nostres Condicions Generals del servei de l'Àrea de client.

5. Modificacions

La Companyia es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents Condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D'igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

6. Titularitat dels continguts

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de lumisa.es.

Les icones utilitzades són una obra derivada de continguts obtinguts en www.flaticon.com realitzats per Freepik i DinosoftLabs.

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic atcliente@lumisa.es.

7. Traducció de continguts al Català, Xinès i a l'Anglès

Les versions de la Web en català, xinès i anglès tenen únicament un efecte informatiu. Davant qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català o en anglès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre el publicat en aquesta última.

8. Exclusió de garanties i responsabilitatss

Respecte a l'exclusió de garanties i responsabilitats, la COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. no respondrà per:

Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's als productes o serveis que es puguin prestar o oferir per terceres persones o entitats a través de la Web, i en particular de:

 • L'incompliment de la Llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic, o l'ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s'estableix en aquestes Condicions Generals o en les Condicions aplicables que si escau resultin d'aplicació.
 • La infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 • La infracció del secret professional.
 • La infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut.
 • La realització d'actes de competència deslleial.
 • La realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica.
 • La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinència, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o llocs a la disposició dels Usuaris, inclosos les informacions i serveis prestats per tercers o pels Usuaris a través de la Web.
 • L'incompliment o compliment defectuós o terminació per qualsevol causa dels contractes realitzats, si escau, amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través de la Web.
 • La incapacitat de qualsevol Usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per l'Usuari.

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ella i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial d'aquesta.

Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver-se del coneixement per tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan de la Web i dels serveis que aquest ofereix.

Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a l'existència d'errors en l'accés o ús de la pàgina Web, així com en l'accés o ús dels seus serveis o del contingut, encara que es comprometi a evitar-los, actualitzar-lo o esmenar aquest contingut. És a dir, s'exclou la responsabilitat per la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament de la Web i dels serveis, així com respecte a les fallades en l'accés a les diferents pàgines Web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a les informacions contingudes en llocs web als quals aquesta Web pugui remetre enllaços hipertextuales o “links”. La finalitat dels “links” que apareixen en la pàgina és purament informativa, no sent la Companyia responsable en cap cas del resultat que Vostè pretengui obtenir mitjançant l'accés als citats “links”. Per consegüent, COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. no respondrà per:

 • La disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • La qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats.
 • El manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.

Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a l'existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. D'igual manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través de la Web, causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Sota cap circumstància, inclosa la negligència, de la pèrdua de negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o ús dels serveis de la Web, o que d'una altra forma es trobin dins de l'àmbit d'aquesta.

Els danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats, de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els Usuaris fan de la Web i de les informacions i serveis, així com de l'incompliment pels Usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

En relació amb la limitació de responsabilitats, COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. rebutja totes les garanties respecte als serveis de la Web, expresses, implícites o obligatòries, incloses, però no limitades a les garanties implícites de comercialització i adequació a fins específics i a les garanties obligatòries de protecció enfront d'incompliment.

9. Excenció de responsabilitats

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida d'aquests.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet.

Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

10. Durada i terminació

L'accés i ús de la Web tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant l'anterior, COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. es reservarà el dret a donar per acabat o suspès l'accés i ús a la Web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. advertirà prèviament de la terminació o suspensió de l'accés i/o ús de la Web.

11. Indemnització de l'usuari

L'Usuari es compromet expressament a indemnitzar a la Compañia i a la resta de les societats del seu Grup, empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o de serveis i llicenciadors, qualssevol danys i perjudicis (inclosos honoraris de lletrats i costes) derivats de l'incompliment per l'Usuari d'aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars aplicables, en el seu cas, així com a col·laborar amb la Companyia en defensa dels seus interessos en cas que es presenti qualsevol reclamació o s'iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administratiu per tal causa. Així mateix, l'Usuari es compromet a fer els seus majors esforços a fi d'evitar o, en el seu cas, mitigar els efectes nocius i perjudicials que d'això poguessin derivar-se per a COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

13. Copyright

© Copyright 2011 Companyia Lumisa Energies, S.L. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.