Condicions generals de la contractació

1. Objecte del contracte

1.1. L'objecte del contracte actual (el “Contracte”) és el subministrament d'energia elèctrica per part de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL (“LUMISA”) a la instal·lació de la qual és titular Vostè (“el Client”) en el/els punts de connexió o lliurament (“Punt/s de Subministrament”) indicat/s en les Condicions Particulars; i, en el seu cas la contractació d'autoconsum (“Autoconsum”) i en la modalitat indicada pel Client en les Condicions Particulars i conforme als termes i condicions reflectits en les mateixes i en aquestes Condicions Generals.

1.2. A aquest efecte, el Client, mitjançant la signatura del contracte actual, accepta de manera expressa i com única modalitat, la contractació adjunta de l'adquisició de l'energia i l'accés a les xarxes a través de LUMISA, possibilitant d'aquesta manera que aquest pugui oferir-li un preu global comprensiu de tots dos conceptes i, per a la qual, per mitjà del contracte actual LUMISA resulta expressament autoritzat i facultat pel Client, perquè, adquireixi amb caràcter general la seva posició jurídica en el Contracte d'Accés a la Xarxa de Distribució que subscrigui amb l'Empresa Distribuïdora on radica la instal·lació del Client. El Client s'obliga a autoritzar la contractació conjunta abans citada a través de LUMISA en tant romangui vigent el contracte actual de Subministrament. En cas de discrepància entre les condicions generals especificades en el Contracte i les condicions particulars, prevaldran per aquest ordre les Particulars i les Generals.

1.3. Aquest Contracte de Subministrament és personal i el Client haurà de ser l'efectiu usuari de l'energia elèctrica subministrada, no podent utilitzar-la en lloc diferent per al qual va ser contractada, ni cedir-la, alienar-la o posar-la a la disposició de tercers. No obstant això, sempre que estigui al corrent del pagament del preu, el Client podrà traspassar el seu contracte a un altre consumidor que vagi a fer ús del mateix en idèntiques condicions, prèvia presentació per escrit de la sol·licitud de canvi de titularitat amb les signatures conjuntes del Client i del nou titular, i acceptació de LUMISA, qui gestionarà davant l'Empresa Distribuïdora la regularització del Contracte d'Accés l'efectivitat del qual quedarà condicionada al citat traspàs. La qualitat del servei serà la definida reglamentàriament en el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i normes concordants.

2. Contractació a distància

2.1. Les parts acorden que totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del Contracte, inclosa la validesa i execució del contracte actual i la validesa de les notificacions que LUMISA pugui dur a terme al Client, puguin ser realitzades per correu postal, mitjans telefònics, electrònics o telemàtics incloent SMS, Whatsapp i/o sistemes de codis concrets d'identificació o de claus específiques de seguretat facilitats per a aquest fi per LUMISA, o per qualsevol altre mitjà que garanteixi la comunicació. Per tant, aquest Contracte se celebra electrònicament, mitjançant la pàgina web titularitat de LUMISA, i s'entén perfeccionat amb l'acceptació per part del Client expressada a través del formulari d'alta o canvi. El Client haurà d'acceptar per mitjà de correu electrònic la celebració del Contracte en les Condicions Generals per mitjà d'un tercer de confiança que intervé entre les parts d'una contractació en línia per a garantir i custodiar de manera neutra i independent tots els processos generats en les transaccions electròniques realitzades. Totes les notificacions i comunicacions, entre les parts, que hagin d'efectuar-se en virtut del contracte actual es realitzaran a través dels mitjans citats anteriorment, que a aquest efecte el Client hagi assenyalat en les Condicions Particulars del Contracte actual.

2.2. Facturació electrònica. D'acord amb el que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1/2007, LUMISA faculta al Client l'opció de rebre la factura a través de l'enviament electrònic o correu postal. En el cas que el Client autoritzi expressament a LUMISA a l'emissió de la factura per mitjans electrònics, es procedirà a l'enviament de la mateixa a l'adreça de correu electrònic facilitada pel Client en les Condicions Particulars del contracte actual. El consentiment exprés per a la remissió de les factures per mitjans electrònics, romandrà vigent en tant no sigui revocat expressament pel Client.

2.3. LUMISA no respondrà per l'actuació dels operadors dels mitjans de comunicació (telèfon, correus, SMS, entre altres) aliens a LUMISA utilitzats pels Clients, així com als danys i perjudicis que poguessin ocasionar.

3. Punt de subministrament i condicions tècniques

3.1. A l'efecte del que s'estableix en aquest Contracte, s'entén per Punt/s de Subministrament el punt de connexió o lliurament situat en la instal·lació del Client en què s'efectua la mesura del consum de l'energia elèctrica subministrada per LUMISA. La qualitat del subministrament i la seva disponibilitat serà responsabilitat de l'empresa distribuïdora com a propietària de la xarxa en la qual radica la instal·lació del Client en els termes que s'estableixen en la condició 15ª.

3.2. La tensió nominal i les potències màximes que el Client pot consumir a l'empara del contracte actual seran establertes conforme al que es disposa en la normativa aplicable a tals efectes.

4. Equips de mesura i control

4.1. El Client haurà de disposar en el Punt/s de Subministrament, durant la vigència d'aquest Contracte de Subministrament, d'un equip de mesura i control de l'energia elèctrica subministrada (“Equip de Mesura i Control”) que compleixi els requisits tècnics legalment establerts, sent responsable de la seva custòdia, dels equips que mesuren el consum, i del compliment de les altres obligacions establertes per la legislació vigent. El Client respondrà de la seva instal·lació interior i de la realització de les revisions i/o inspeccions obligatòries i de mantenir en perfecte estat de conservació les instal·lacions receptores, inclosos els aparells de consum, i de fer un ús adequat d'aquests.

4.2. Aquest Equip de Mesura i Control podrà ser propietat del Client. En el supòsit d'Equips de Mesura en lloguer LUMISA traslladarà al Client l'import que l'Empresa Distribuïdora li facturi.

4.3. En cas que l'Empresa Distribuïdora, atesa la legislació vigent, consideri necessària la instal·lació de l'Interruptor Control de Potència (“I.C.P”), es procedirà a la instal·lació del mateix d'acord amb el que s'estableix reglamentàriament i facturant el seu lloguer al Client. En el cas que s'estableixi algun tipus de regulació sobre lloguers d'Equips de Mesura i Control, la mateixa i les seves futures modificacions seran traslladades de manera íntegra al contracte actual.

4.4. El Client, de conformitat amb la normativa vigent, haurà de garantir l'accés físic a la seva instal·lació, a LUMISA, a l'Empresa Distribuïdora, o als seus empleats o contractistes degudament acreditats, a fi de fer els treballs de lectura, comprovació, verificació, precintat o altres que amb caràcter general resultin necessaris per a una prestació eficaç del servei objecte del contracte actual de Subministrament.

4.5. El Client es compromet a no manipular cap dels components de la instal·lació, i especialment l'Equip de Mesura i Control, segons el que es disposa en la normativa vigent, exonerant en tot cas a LUMISA de qualsevol contingència que pogués derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que legalment li anessin exigibles per aquesta manipulació. Podent-se resoldre el contracte per part de LUMISA exigint-se tota la responsabilitat al Client com s'estableix en la Condició General 13.1.

4.6. En el supòsit de fallada o deficiència de l'Equip de Mesura no permetent la lectura de les dades de consum per a qualsevol període, LUMISA realitzarà una estimació de l'energia consumida pel Client, com s'estableix en la Condició General 6.3.

4.7. De conformitat amb el que s'estableix en la Llei del Sector Elèctric i la seva normativa de desenvolupament, l'Empresa Distribuïdora és l'única responsable del manteniment de la xarxa de distribució i de la qualitat i continuïtat del subministrament, LUMISA no serà responsable de la falta de qualitat o continuïtat del subministrament o dels danys produïts a conseqüència d'interrupcions, talls de subministrament, sobretensiones o baixades de tensió.

5. Preu

5.1. En la contractació de tarifes en modalitat de preu fix el preu del subministrament serà l'especificat en les Condicions Particulars del contracte actual.

5.2. En la contractació de tarifes en modalitat de preu indexat LUMISA durà a terme compres d'energia del Client en OMIE i facturarà al Client el preu final de l'energia com s'estableix a continuació en la següent fórmula: Preu Indexat = [(OMIE + AJUSTOS + RO + CO) x (1 + PR(%)) + FNEE + BS] x (1 + CD(%)) + ATR. On: OMIE = Preu fet una mitjana de per a cada període tarifari del resultat de la cassació del mercat diari d'electricitat espanyol; RO = Remuneracions als operadors del sistema (REE) i del mercat (OMIE); PR(%) = Pèrdues de les xarxes de transport i distribució; BS = Aportació al bo social; ATR = Peatges d'accés; AJUSTOS = Inclou, entre altres termes, els costos de serveis d'ajust, interrumpibilidad, pagaments per capacitat, i altres conceptes de l'energia subministrada en el mercat diari; CO = Cost operatiu de Comercialització definit en les condicions particulars; FNEE = Fons nacional d'eficiència energètica; CD(%) = Cost de desviaments. Addicionalment, LUMISA facturarà un import mensual de 3,9 € + IVA, en concepte de despeses de gestió per part de LUMISA.

5.3. El Client ve obligat al pagament a LUMISA tant de l'energia elèctrica consumida com de la tarifa d'accés que correspon a l'Empresa Distribuïdora i altres components regulats reglamentàriament, d'acord amb els preus que figuren en les Condicions Particulars. Els preus inclouen els valors regulats que, d'acord amb la normativa aplicable, correspongui percebre a l'Empresa Distribuïdora, i que seran traslladats íntegrament al Client segons la normativa vigent. Igualment, LUMISA repercutirà al Client qualsevol import reclamat per l'Empresa Distribuïdora a causa de refacturacions o resultats d'actes d'inspecció en relació amb el punt de subministrament del Client. Les variacions dels valors regulats que poguessin aprovar-se per l'Administració per al període de vigència del contracte actual seran traslladades automàticament als preus, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals en els termes que s'estableixen en la condició 8a. L'obligació del Client de satisfer aquests imports persistirà fins a la seva total liquidació, fins i tot en cas que s'hagués aconseguit el termini de durada previst per a aquest contracte de subministrament o que el mateix s'hagués extingit de qualsevol altra manera.

5.4. En el cas que l'Equip de Mesura sigui propietat de l'Empresa Distribuïdora, i el Client hagi optat per llogar-lo, aquest haurà d'abonar a LUMISA el preu corresponent pel citat lloguer. Seran així mateix a càrrec del Client, incrementant, per tant, el preu aplicable, totes aquelles despeses, costos, tributs i pagaments que resultin legalment exigibles a conseqüència de la subscripció del Contracte de Subministrament i del Contracte d'Accés.

5.5. Cualquier tipo de promoción, descuento y/o complemento sobre el precio ofrecido al Cliente por parte de LUMISA se limitará a las circunstancias específicas para las que se otorgaron o al tiempo de duración establecido en aquellas sin generar consolidación o derecho alguno al Cliente en el mantenimiento del citado precio. Para más información, consulte nuestra Política de preus.

6. Facturació i pagament

6.1. LUMISA facturarà amb periodicitat mensual o bimestral la quantitat a abonar pel Client derivada del contracte actual, que engloba tant el concepte d'adquisició d'energia com el d'accés a la Xarxa de Distribució, en funció de la forma i/o temporalitat de les lectures realitzades per les entitats encarregades d'això. Podent ser emesa aquesta facturació directament per LUMISA o bé per qualsevol altra tercera empresa expressament autoritzada per LUMISA, especialment, si aquesta empresa autoritzada ja té relació comercial prèvia per qualsevol altra relació de subministrament amb el client.

6.2. En la factura emesa per LUMISA es detallaran tots els conceptes legalment exigibles i proporcionarà informació sobre l'origen de l'energia subministrada, els impactes ambientals de les diferents fonts d'energia i de la proporció utilitzada entre elles.

6.3. Per a la facturació dels consums d'energia elèctrica efectuats, s'utilitzaran les lectures realitzades per les entitats encarregades d'això, conforme a la normativa reguladora aplicable. Per al supòsit que les labors de lectures no siguin realitzades abans de la finalització del període de facturació per causes no imputables a LUMISA, el Client li faculta expressament a facturar una quantitat estimada, prenent com a referència els consums del seu Punt/s de Subministrament corresponents a la mitjana dels últims tres mesos. A aquest efecte, LUMISA podrà realitzar facturacions complementàries una vegada coneguts els consums reals, d'acord amb la normativa vigent.

6.4. Per a la facturació dels consums en la modalitat de preu indexat, LUMISA aplicarà coeficients de perfilat horari calculats basant-se en el perfil de la corba de preus del mercat elèctric, que seran aplicats als consums per períodes que faciliti l'Empresa Distribuïdora. Els coeficients de perfilat horari que resultin d'aplicació als consums per períodes que faciliti l'Empresa Distribuïdora.

6.5. El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el compte (IBAN) designada pel Client, havent-se de realitzar el pagament en la data de recepció per l'entitat bancària de la comunicació de l'import de la factura, o en el seu cas, en la data en què l'entitat bancària designada rebi la comunicació amb l'import a carregar en el compte del Client. Així mateix, podrà realitzar-se el pagament mitjançant Ingrés en Compte en els comptes facilitats per LUMISA en les Condicions Particulars. No obstant això, en cas de ser necessari, LUMISA podrà modificar, així com establir formes de pagament alternatiu. De la mateixa manera, el client autoritza a LUMISA a retenir el saldo disponible, quan aquest sigui inferior a cent (100) €, amb la finalitat de descomptar-lo en la pròxima facturació.

6.6. Adicionalmemte, LUMISA ha incorporat la plataforma de pagament en línia. El pagament es realitza segons el protocol de seguretat PCI-*DSS, establert per les marques de targetes bancàries (Visa, Mastercard, 4B) per a permetre l'autenticació dels titulars de les targetes durant les compres per internet. Les condicions d'ús de la plataforma de pagament en línia seran posades a la seva disposició, en tot moment, en lumisa.es/condiciones-pago-online/ca.

6.7. Les factures no abonades íntegrament en les dates previstes per causes no imputables a LUMISA tindran la consideració de deute vençut, podent ser susceptibles d'execució immediata. Igualment, l'impagament de qualsevol factura reportarà interessos de demora; despeses de devolució bancària, així com despeses de gestió administrativa generats per la posterior reclamació al Client del deute impagat. Per això, LUMISA facturarà pels conceptes que es descriuen a continuació: per a factures amb import de fins a 1000 € un import de 5 €; per a factures des de 1001 € a 5000 € un import de 15 € i, finalment, per a factures superiors a 5001 € un import de 20 € en concepte de costos de cobrament del deute, entre els quals s'inclouen les comunicacions i requeriments a l'efecte de pagament, les comissions per devolució dels bancs i qualssevol altres despeses incorregudes per LUMISA amb el referit propòsit, segons el que s'estableix per a això en la llei de lluita contra la morositat Llei 3/2004 de 29 de desembre, i sense perjudici del que s'estableix en la resta de Condicions Generals. Així mateix, el Client queda expressament informat que, de no atendre el termini de pagament i sempre que es compleixin la totalitat dels requisits establerts en la normativa en matèria de protecció de dades, les dades relatives a l'incompliment de pagament podran ser comunicats per LUMISA a un fitxer de compliment o incompliment d'obligacions dineràries.

6.8. El Client podrà modificar la forma de pagament mitjançant notificació expressa a través d'atcliente@lumisa.es amb una antelació mínima de 21 dies naturals a la data d'emissió de la factura per a així permetre la modificació de dades amb l'entitat bancària i el càrrec en el nou compte. En el supòsit de produir-se dos o més devolucions consecutives o alternes per impagament de les factures, s'enviarà la factura a l'adreça facilitada pel Client per al seu pagament en qualsevol de les entitats que es facilitin per part de LUMISA traslladant-se al Client les despeses bancàries ocasionades per la devolució d'aquesta. De la mateixa manera, haurà d'identificar clarament a quines factures corresponen els pagaments eximint a LUMISA de qualsevol mal i perjudici en cas contrari. Algunes de les modalitats de pagament que puguin oferir-se podran quedar subjectes a l'abonament pel Client d'unes certes despeses de gestió que seran degudament informats de manera prèvia.

7. Autoconsum

7.1. El Client que disposi d'una instal·lació de generació que, segons la normativa vigent, pugui acollir-se a la modalitat d'Autoconsum amb Excedents acolliment a Compensació podrà modificar el seu Contracte amb LUMISA o formalitzar un de nou. El Client és el responsable de la correcta instal·lació, legalització i manteniment de la instal·lació de generació i realitzar tots els tràmits necessaris per a complir els requisits exigits en la normativa per a la modalitat triada. Aquest Contracte es regirà per les estipulacions contingudes en el mateix i haurà de complir en tot moment els requisits i exigències documentals requerits per la normativa vigent. Així mateix, les seves condicions especials de facturació, subministrament i mesura estaran regides pel que es disposa en el Reial decret 900/2015 i 244/2019 així com una altra normativa aplicable. El Client únicament podrà acollir-se a una de les modalitats d'Autoconsum previstes en el Reial decret 244/2019, no podent simultanejar els tipus o modalitats d'Autoconsum en un mateix període de temps.

7.2. En les modalitats d'Autoconsum amb Excedents quan les instal·lacions de producció pròximes i associades al consum comparteixin infraestructura de connexió a la xarxa de transport o distribució o es connecti a través de la xarxa interior d'un consumidor, els consumidors i productors seran responsables solidaris de les incidències provocades a la xarxa de transport o distribució de conformitat amb el que s'estableix per la Llei 24/2013, Reial decret 1699/2011 i el Reial decret 1955/200, acceptant les conseqüències que la desconnexió del punt de subministrament pugui comportar per a les parts, com la impossibilitat d'abocar i/o adquirir energia de la xarxa.

7.3. En relació amb les incidències provocades en la xarxa de transport o distribució per les instal·lacions acollides a alguna de les modalitats d'Autoconsum, s'estarà al que es disposa en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i en la seva normativa de desenvolupament i en particular al recollit en Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència, per a instal·lacions incloses en el seu àmbit d'aplicació i en el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

7.4. Facturació. En la modalitat d'Autoconsum amb Excedents Acollit a Compensació Simplificada, ja sigui individual o col·lectiu, LUMISA facturarà al Client la quantitat a abonar derivada del contracte actual en virtut de les lectures rebudes per l'Empresa Distribuïdora, i de conformitat a la forma i periodicitat establerta en la normativa vigent. L'import màxim a compensar per l'energia excedentària en cada factura no podrà superar l'import del terme d'Energia consumida, compensació que es realitzarà de conformitat amb les corbes horàries rebudes per part de l'Empresa Distribuïdora. En cap cas el resultat de la compensació podrà ser negatiu, ni tampoc es podrà compensar amb el terme de potència. El terme pactat en les Condicions Particulars per a l'energia excedentària s'aplicarà sobre les quantitats a facturar prèvies als impostos. En tot cas, la compensació es realitzarà dins del període mensual de facturació. LUMISA només estarà obligat a realitzar la compensació excedentària prevista en l'apartat anterior una vegada hagi rebut les corresponents liquidacions de l'Operador del Sistema. En el supòsit en què LUMISA no disposi de les lectures de consums o corba horària del Client, est li autoritza expressament a realitzar la facturació basant-nos en un consum estimat segons les dades disponibles, que serà regularitzat posteriorment en funció dels consums reals que aporti l'Empresa Distribuïdora.

7.5. El preu de compensació pactat en les Condicions Particulars serà actualitzat com a mínim anualment. Aquestes modificacions seran comunicades al Client amb una antelació mínima d'un mes a l'aplicació de les modificacions i, en cas que suposin una disminució del preu, el Client podrà resoldre el Contracte comunicant-lo a LUMISA en el termini de quinze (15) dies naturals següents a aquesta comunicació. El Client informarà a LUMISA de qualsevol circumstància que alteri la mateixa i, en particular, qualsevol canvi que realitzi per a modificar la seva connexió i/o possibilitar el seu aïllament de la xarxa, així com qualsevol modificació en el seu contracte de compensació d'excedents o en l'acord de coeficients de repartiment de la generació compartida entre tots els participants, segons correspongui.

7.6. El contracte actual se subscriu per un termini d'un (1) any a comptar des de l'inici del subministrament i serà prorrogat automàticament per períodes anuals de no mediar comunicació prèvia escrita per qualsevol de les parts amb una antelació mínima d'un (1) mes a la data de venciment. El Client haurà de romandre durant almenys un (1) any en la modalitat d'Autoconsum triada a comptar des de l'activació del subministrament. Amb caràcter excepcional, aquesta obligació de permanència no resulta d'aplicació per als autoconsums existents a l'empara del Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre.

8. Serveis Virtuals

8.1. Lumisa ofereix els serveis virtuals de Bateria Virtual (d'ara endavant, Bateria) i Moneder Virtual (d'ara endavant, Moneder) disponibles exclusivament per a clients de Lumisa Energies S.L. que disposin d'un contracte actiu amb Lumisa, disposin o vagin a disposar d'una instal·lació d'autoconsum i estiguin o vagin a estar acollits a la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents acolliment a compensació, segons el que s'estableix en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril.

8.2. Bateria: La Bateria consisteix en el registre i acumulació de l'energia excedentària generada per la instal·lació d'autoconsum en una guardiola virtual. Aquesta energia excedentària es converteix en un saldo en kWh que pot aplicar-se com a descompte en les factures de subministrament elèctric contractades pel client. El saldo associat a l'energia excedentària s'acumula mensualment, i es pot convertir en descomptes en el terme de l'energia en qualsevol moment mentre el servei estigui activat. El servei de Bateria té un cost de lloguer de 5 €/kW/mes que constarà en la factura d'electricitat amb el concepte de “Lloguer de bateria”.

8.3. Moneder: El Moneder consisteix en el registre i acumulació de l'energia excedentària generada per la instal·lació d'autoconsum en una guardiola virtual. Aquesta energia excedentària es converteix en un saldo econòmic que pot aplicar-se com a descompte en les factures de subministrament elèctric contractades pel client. El saldo associat a l'energia excedentària s'acumula mensualment, i es pot convertir en descomptes en qualsevol moment mentre el servei estigui activat. L'import al qual es compensarà l'energia generada i no consumida guardada en el Moneder ascendirà a 0,08 €/kWh.

8.4. Els serveis Virtuals tindran una durada anual i es prorrogaran automàticament per períodes iguals, excepte notificació en contra per qualsevol de les parts amb un preavís mínim de quinze (15) dies.

8.5. Lumisa donarà de baixa els serveis Virtuals en cas que el client compleixi amb alguna de les següents condicions: (I) Deix d'estar acollit a la modalitat d'autoconsum amb excedents acolliment a compensació. (II) Doni de baixa el seu contracte de subministrament elèctric associat al servei Bateria o al Moneder. Si el Client dona de baixa tots els seus subministraments elèctrics contractats amb Lumisa, perdrà el saldo acumulat en els serveis Virtuals.

9. Modificació de les condicions econòmiques

9.1. Els preus i condicions reflectits podran ser modificats per LUMISA mensualment de conformitat amb les Condicions Generals, sempre que el preu majorista de l'electricitat pres com a referència per a fixar el preu del contracte actual hagi variat més d'un 10% en el moment de la seva aplicació efectiva al Client. LUMISA notificarà al Client la data concreta de la revisió de preus, prèvia informació pública, mitjançant escrit dirigit al mateix o mitjançant notificació en la seva factura habitual de consum anterior a la modificació amb una antelació mínima de (15) dies a l'entrada en vigor de la modificació.

9.2. No obstant l'anterior, en el cas que la modificació suposés un augment del preu sobre l'inicialment estipulat, el Client podrà comunicar a LUMISA la seva decisió de resoldre el contracte, d'acord amb els procediments reglamentàriament establerts referent al canvi de subministrador. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se per escrit a LUMISA dins del termini dels quinze (15) dies següents a la posada en públic coneixement o a la notificació escrita de la modificació de les condicions econòmiques. Transcorreguts quinze (15) dies des de la seva posada en públic coneixement o des de la comunicació al Client sense haver rebut contestació per escrit d'aquest, manifestant el seu desig de resoldre el Contracte, s'entendrà que el Client accepta aquestes modificacions econòmiques en la data determinada per LUMISA. En cas que la resolució contractual per part del Client no pogués fer-se efectiva, per condicions de tramitació reglamentària aliena a LUMISA, amb anterioritat a l'entrada en vigor dels nous preus establerts, aquests seran directament aplicables al Client fins que la resolució contractual es fes efectiva.

9.3. D'altra banda, quan amb posterioritat a la data d'aquest Contracte, s'aprovin, promulguin, ratifiquin o modifiquin disposicions legals o reglamentàries d'índole administrativa, mercantil o tributari, o es modifiqui la interpretació judicial o administrativa d'aquestes disposicions o de les ja existents a la data del Contracte, en virtut de les quals LUMISA sofrís un augment de cost o una alteració de les condicions de prestació del subministrament directament relacionades amb el compliment de les seves obligacions, LUMISA podrà augmentar el preu proporcionalment, prèvia comunicació escrita al Client, de manera que es restableixi l'equilibri econòmic de la prestació a la qual ve obligat LUMISA.

10. Drets d'Escomesa i dipòsit de garantia

10.1. Les despeses que originin els treballs d'enganxament, extensió, reconnexió, verificació, o altres drets d'escomesa necessaris per a atendre el nou subministrament o per a l'ampliació del ja existent, que corresponguin a l'Empresa Distribuïdora, seran a càrrec del Client. El Client haurà de realitzar al seu càrrec les adaptacions tècniques necessàries per a adequar la seva instal·lació a la normativa.

10.2. Per això, i segons la normativa vigent, LUMISA facturarà pels conceptes que es descriuen a continuació, sense perjudici que aquests costos puguin variar-se normativament: (I) Drets d'extensió, en cas d'altes o augment de potència, amb un import de 17,374714 €/kW contractat + IVA (total: 21,01 €/kW); (II) Drets d'accés, en el supòsit d'altes o increment de la potència, de 19,703137 €/kW + IVA (total: 23,84 €/kW); (III) Drets d'enganxament, en el supòsit d'alta, augment o disminució de la potència i canvi de tarifa, amb un cost de 9,04 € +IVA (total: 10, 94 €); (IV) Drets de verificació, per a instal·lacions de més de 20 anys, amb un import de 8,01 € + IVA (total: 9,69 €) i (V) Modificació del contracte en concepte de les gestions realitzades per part de LUMISA, amb un cost d'entre 10 € a 25 € + IVA.

10.3. La potència contractada només podrà ser modificada una vegada a l'any, sempre que hagin transcorregut un mínim de 12 mesos des de l'últim canvi de potència realitzat. Aquest període no aplica si s'ha fet un canvi de titularitat del contracte.

10.4. LUMISA podrà exigir al Client, en el moment de la contractació i en tot cas abans de l'inici del subministrament, el lliurament d'una fiança o Dipòsit de Garantia per l'import establert legalment. El Client autoritza a LUMISA a aplicar la part corresponent de l'esmentat dipòsit al saldo de les quantitats pendent de pagament en el moment de la resolució contractual.

11. Subrogació i cessió

11.1. Per a la subrogació en els drets i obligacions del Contracte serà necessària la prèvia la sol·licitud de canvi de titularitat, sempre que s'estigui al corrent en el pagament. El nou Client se subrogarà en el Contracte en idèntiques condicions a les pactades amb l'anterior titular, a qui se li restituirà, si escau, el dipòsit o garantia que hagués constituït i s'exigirà un nou dipòsit al nou Client si fos necessari.

11.2. L'Empresa Distribuïdora podrà exigir, en el supòsit de subministraments amb una antiguitat superior a 20 anys, la verificació de les instal·lacions, per la qual cosa el nou titular serà responsable d'afrontar els costos regulats pel Reial decret 1995/2000. A més, podrà exigir, si és necessari, l'adaptació de les mateixes i la presentació del corresponent Butlletí de l'instal·lador.

11.3. LUMISA podrà cedir, en el seu cas, el Contracte i els drets i obligacions dimanants del mateix a qualsevol societat que la succeeixi legal o contractualment, comunicant-lo prèviament al Client.

12. Durada del contracte

12.1. El contracte actual de Subministrament se subscriu per un termini de durada d'un (1) any a comptar des de l'inici del subministrament i serà prorrogat automàticament per períodes anuals de no mediar comunicació prèvia escrita per qualsevol de les parts amb una antelació mínima d'un (1) mes a la data de venciment. A aquest efecte, cada factura enviada al Client indicarà la data de finalització del Contracte a aquest efecte que pugui evitar la seva pròrroga, si aquesta és la seva voluntat. En cas de subministrament eventual o temporada, la durada serà la indicada en les condicions particulars, amb periodicitat anual en cas de temporada.

12.2. El Contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura, si bé la seva efectivitat quedarà condicionada al moment en què es disposi de l'accés a la xarxa de distribució i l'Equip de Mesura compleixi els requisits establerts per la reglamentació vigent. Així com a la prèvia verificació per part de LUMISA de les dades aportades pel Client a la data de la signatura del contracte, en un termini màxim de quinze (15) dies laborals, quedant condicionada la seva efectivitat al compliment de les següents obligacions: (I) A la prèvia verificació per part de LUMISA de les dades aportades pel Client, reservant-se el dret a rebutjar el Contracte en cas de discrepància o incorrecció de dades, en cas d'existir deute anterior pendent, o en el cas que el Client estigui culpable en concurs de creditors, fallida o situació anàloga; (II) LUMISA podrà consultar fitxers relatius a l'incompliment d'obligacions dineràries per a conèixer la solvència del Client. Per tant, LUMISA es reserva el dret de rebutjar el Contracte si el Client està inscrit en un registre de solvència patrimonial o de crèdit; (III) Al moment en el qual el Client aporta tota la documentació necessària que legalment resulti exigible per al subministrament d'energia o Autoconsum i (IV) Al moment en el qual les instal·lacions, inclosa la instal·lació de generació, en el seu cas, compleixin els requisits establerts per la reglamentació vigent, i es disposi de l'accés a la xarxa de distribució i est s'hagi fet efectiu, sense que existeixi responsabilitat per part de LUMISA de les demores en la data d'inici del subministrament.

12.3. En el cas que l'accés a la xarxa de distribució no es concedís abans de dues (2) mesos des de la signatura del present document, el Contracte quedarà condicionat a la revisió, per acord entre les parts, de les condicions econòmiques per al/els Punt/s de Subministrament objecte d'aquest. En cas contrari, s'entendrà com no subscrit.

12.4. El Client, no obstant això, el que es disposa en el paràgraf anterior, podrà donar per acabat el contracte actual en compliment de l'apartat (VI) de la Condició General 13a d'aquest document. De la mateixa manera, LUMISA podrà resoldre unilateralment el contracte actual en qualsevol moment, comunicant-lo per escrit al Client amb un termini de quinze (15) dies d'antelació.

13. Suspensió del subministrament

13.1. En cas d'impagament per part del Client, LUMISA podrà tramitar, d'acord amb la normativa vigent, la suspensió del subministrament si transcorreguts vint (20) dies naturals des que se'ls hagués requerit el pagament, mitjançant la presentació al cobrament a l'entitat financera on el Client tingui domiciliat el pagament de la factura o a través de l'ingrés en compte dels comptes bancaris facilitats al Client, i aquesta no hagués estat satisfeta íntegrament.

13.2. Així mateix, el subministrament podrà ser suspès: (I) En casos de força major, tal com són establerts en la Condició General 14a; (II) Per incompliment d'alguna de les obligacions dimanants d'aquest Contracte i, especialment, la falta de pagament de qualsevol factura en el termini previst; (III) En general, en els supòsits previstos en la normativa elèctrica vigent i, especialment, l'incompliment de qualsevol obligació que s'imposi al Client com a usuari del servei, per raons de seguretat o risc per a persones o béns, o realització de tasques necessàries de manteniment, reparació, ampliació o substitució d'instal·lacions i (IV) Per resolució contractual, i d'acord amb el que es preveu reglamentàriament.

13.3. Si LUMISA suspengués el subministrament per impagament, no es produirà la reposició del mateix fins que el Client hagi realitzat tots els pagaments deguts, així com els interessos de demora reportats i les despeses ocasionades per la suspensió i eventual reposició del subministrament. LUMISA, i una vegada efectuat els pagaments deguts pel Client, comunicarà a l'Empresa Distribuïdora, en un termini màxim de tres (3) dies naturals, perquè aquesta procedeixi a la reposició d'aquesta. Durant el període de suspensió del subministrament, el Client continuarà sent el responsable del pagament dels conceptes derivats del Contracte d'Accés amb l'Empresa Distribuïdora, així com de les despeses ocasionades a conseqüència de la suspensió i reconnexió que exigeixi l'empresa Distribuïdora, com ara els drets de reenganxament establerts legalment. L'Empresa Distribuïdora serà l'única responsable de la reconnexió.

13.4. L'Empresa Distribuïdora tindrà la potestat de donar de baixa administrativa un contracte d'Accés a la Xarxa, podent retirar l'Equip de Mesura i Control si el subministrament romangués més de 60 dies sense connexió per impagament. De la mateixa manera, LUMISA podrà sol·licitar a l'Empresa Distribuïdora la baixa administrativa del Client en situació de suspensió del subministrament per impagament, d'acord amb la normativa vigent, si no fos possible la localització d'aquest.

13.5. En cas que el subministrament elèctric de l'habitatge del Client sigui imprescindible per a l'alimentació d'un equip mèdic que resulti necessari per a mantenir amb vida a una persona, haurà d'acreditar-se mitjançant certificat mèdic aquesta circumstància, abans del termini de 10 dies.

13.6. LUMISA podrà exercir, en qualsevol moment, el seu dret a resoldre el contracte actual per impagament del Client, segons el que es disposa en apartat (I) de la Condició General 13è d'aquest document. Successivament, a la tramitació de la suspensió del subministrament, LUMISA es reserva el dret a, en cas d'incompliment del contracte actual per part del Client i si fos necessari segons les circumstàncies, traslladar el contracte actual a la Comercialitzadora de Referència en la modalitat de Tarifa de Preu Voluntari al Petit Consumidor.

14. Resolució del contracte

14.1. Són causes de resolució del Contracte, amb independència de les assenyalades en la legislació vigent, les següents: (I) L'incompliment de qualsevol obligació dimanant del Contracte, especialment, l'impagament de l'import, l'ús de l'energia subministrada per a finalitat o ús diferent de l'establert en el contracte actual o l'incompliment per part del Client del compromís de no resoldre el Contracte d'Accés mentre estigui vigent el contracte actual de Subministrament; (II) Quan, per part del Client o amb el seu coneixement, s'hagin realitzat enganxaments directes sense previ contracte o establert desviacions per a subministrar energia a una instal·lació no prevista en el Contracte, així com s'hagi produït manipulació de l'equip de mesura o control o s'eviti el seu correcte funcionament; (III) Els supòsits d'impossibilitat legal de tramitar la suspensió de subministrament; (IV) La situació d'insolvència o declaració de concurs de conformitat amb la normativa vigent; (V) La modificació de les condicions econòmiques per part de LUMISA en els termes establerts en la Condició General 8a i (VI) La comunicació expressa i fefaent pel Client en el termini de catorze (14) dies hàbils des de la signatura del contracte actual o des de la seva recepció, en el cas de contractació via telemàtica o telefònica, i sempre que durant aquest període no s'hagi fet ús del servei.

14.2. Aquest Contracte quedarà automàticament resolt, pel que fa al subministrament elèctric, si el Client subscriu un nou Contracte de subministrament d'electricitat sota alguna modalitat d'Autoconsum i amb efectes des de la seva entrada en vigor.

14.3. Cada part es compromet a notificar a la part contrària, i amb una antelació mínima de quinze (15) dies, qualsevol sol·licitud voluntària de Concurs de Creditors, admetent que l'incompliment d'aquest compromís és causa suficient per a la resolució contractual. De la mateixa manera, les parts admeten expressament que qualsevol factura que s'emeti amb posterioritat a la data de declaració judicial del Concurs tindrà la consideració de crèdit contra la massa, quedant obligat al pagament de la mateixa al seu venciment, de conformitat amb el que es disposa la vigent Llei 22/2003, Concursal, o norma que ho substitueixi.

14.4. La terminació del Contracte per causa imputable al Client durant el primer any de vigència del contracte i les pròrrogues no produirà cap penalització.

15. Força major

15.1. No respondran el Client ni LUMISA de l'incompliment del Contracte de Subministrament en casos de força major i, especialment, si existeix una impossibilitat per part de LUMISA d'adquirir o fer arribar l'energia elèctrica al Client, per causes no imputables a ell, o per intervenció directa o indirecta de tercers.

16. Responsabilidades

16.1. LUMISA en cap cas respondrà dels danys i perjudicis ocasionats al Client o a tercers per raó d'accions o omissions del propi Client o de tercers que no siguin directament imputables a l'Empresa Distribuïdora. El Client és el responsable d'esmenar qualsevol anomalia detectada en les seves instal·lacions i, en general, de mantenir en adequades condicions les seves instal·lacions.

16.2. L'Empresa Distribuïdora, amb qui es contracti l'accés, serà la responsable de la qualitat del servei, entenent com a tal, la continuïtat del subministrament, (número i durada de les interrupcions) i la qualitat del producte (característiques de l'ona de tensió), així com de les incidències que es produeixin en la xarxa, en els termes establerts en el Reial decret 1955/2000 d'1 de desembre. S'informa el Client que la responsabilitat sobre la disponibilitat, continuïtat del subministrament i qualitat del producte és de l'Empresa Distribuïdora de la zona, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent.

17. Reclamacions

17.1. El Client podrà sol·licitar informació, així com formular reclamacions a LUMISA en relació amb el contracte actual per tots els canals disponibles de comunicació, com ara en la següent adreça: A/A: Apartat de correus 18002, 08018 Barcelona, Espanya; o bé a través del correu electrònic dirigit a atcliente@lumisa.es “Atenció al client - Reclamació”; o per telèfon al número gratuït 900 811 473.

17.2. Tota reclamació rebuda és registrada en els nostres sistemes informàtics i el Client pot requerir informació sobre la mateixa en qualsevol dels canals indicats. LUMISA es compromet a contestar tota reclamació en el termini més breu possible, que no serà superior a un mes des de la data de recepció de la mateixa en el nostre centre d'atenció de reclamacions. Aquesta contestació té per objecte informar el Client de les accions que s'han pres o es realitzaran per a solucionar la incidència objecte de la reclamació. La contestació no implica necessàriament la solució de la incidència, ja que en moltes ocasions pot requerir accions en les quals el temps superi el fixat per a la contestació.

17.3. El client expressa el seu coneixement sobre els procediments establerts per a la resolució de conflictes en matèria de consumidors d'energia elèctrica, conforme a la normativa vigent. En particular, manifesta el seu coneixement amb la possibilitat d'acudir als procediments extrajudicials contemplats en la normativa aplicable, com el sistema arbitral de consum. Així mateix, reconeix l'existència de processos definits per les Comunitats Autònomes i la possibilitat de sotmetre les controvèrsies relacionades amb els seus drets específics com a usuaris finals d'energia elèctrica al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. D'igual mode, de conformitat amb el que es preveu en el Dret Europeu, s'informa de l'existència de la plataforma de revisió de litigis en línia de la Comissió Europea, accessible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. Legislació i jurisdicció

18.1. El contracte actual de Subministrament estarà regit i serà interpretat d'acord amb la llei espanyola aplicable i, en particular, amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric la seva normativa de desenvolupament i qualsevol normativa que la modifiqui o substitueixi.

18.2. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació, aplicació o execució del contracte actual, LUMISA i el Client, amb renúncia expressa a un altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents al lloc on radica la instal·lació de la qual és titular el Client i en la qual es presta el subministrament.

18.3. Quan per disposició judicial o de qualsevol altra naturalesa, alguna de les clàusules del contracte actual resultés invàlida o ineficaç, tal ineficàcia o invalidesa no afectarà la validesa i efectivitat de les restants clàusules d'aquest, les quals es mantindran en vigor i podran ser exercitades davant qualsevol jurisdicció. Les Parts acorden substituir qualsevol clàusula que esdevingués invàlida o ineficaç per una altra vàlida d'efecte el més similar possible.

19. Dret de desistiment

19.1. Com a consumidor, i segons el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació i a comptar des de la celebració del contracte segons el que es disposa en apartat (VI) de la Condició General 13è d'aquest document.

19.2. Per a exercir aquest dret, haurà de notificar-nos en la següent adreça: A/A: Apartat de correus 18002, 08018 Barcelona, Espanya o bé a través del nostre correu electrònic dirigit a atcliente@lumisa.es “Atenció al client - Desistiment” utilitzant el Formulari de Desistiment o altres escrits de caràcter anàleg.

19.3. En tot cas, el Client autoritza a LUMISA a iniciar el subministrament objecte d'aquest Contracte des del primer moment, durant el període de desistiment.

19.4. Conseqüències del Desistiment: En el cas de desistiment per part del Client, li realitzarem l'abonament de tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. El reemborsament s'efectuarà utilitzant el mateix mètode de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que hagi disposat el contrari, en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. No obstant això, si el Client accepta que la prestació de serveis o el subministrament energia pugui donar principi durant el període de desistiment, ens abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què ens hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l'objecte total del Contracte.

20. Bono social

20.1. En el cas que el Client estigui acollit al Bo social prèviament a la subscripció del Contracte, LUMISA informarà que amb la subscripció d'aquest nou Contracte no podrà acollir-se al Bo Social. Si, d'igual manera, el Client desitja subscriure el Contracte amb LUMISA, se li remetrà el model de renúncia a l'aplicació del Bo social previst en la legislació vigent que haurà de ser signat perquè el Contracte sigui subscrit. Si vostè desitja més informació sobre el Bo social pot informar-se en la web https://www.cnmc.es/bono-social.

20.2. El Client manifesta que no es troba en situació de pobresa energètica, vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social, així com que no es pot considerar subministrament essencial en els termes de la normativa sectorial. En cas contrari, el Client s'obliga i és l'únic responsable de recaptar de l'Administració competent o dels serveis mèdics competents, segons sigui procedent, la documentació precisa per a acreditar tal situació, així com a facilitar-la i posar-la en coneixement de LUMISA, eximint de tota responsabilitat en cas d'incompliment.

21. Protecció de dades de caràcter personal

21.1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? LUMISA, situat en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona, amb CIF B65711855, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

21.2. A qui comunicarem les seves dades? LUMISA només comunicarà les dades a Organismes i Institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, així com l'Empresa Distribuïdora, amb la finalitat de poder contractar en nom del client.

21.3. Amb quina finalitat tractem les seves dades? A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a tractaments de dades de caràcter personal, LUMISA informa el Client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat o manual creat sota la responsabilitat de LUMISA, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el Client, així com de les labors d'informació i comercialització dels serveis oferts per LUMISA o per tercers i d'activitats relacionades amb els mateixos per al que el Client consent en manera expressa, precís i inequívoc a la signatura del Contracte de Subministrament.

21.4. Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades de caràcter personal es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades.

21.5. Com hem obtingut les seves dades? Aquest tractament només serà realitzat si LUMISA compta amb el consentiment de l'interessat. Aquest consentiment s'entendrà atorgat si l'interessat proporciona les seves dades personals per a aquesta finalitat a través del formulari establert a aquest efecte en la present pàgina web o altres mitjans. Al seu torn, a la signatura d'aquest Contracte, el Client consent expressament la cessió i tractament de les dades de caràcter personal continguts en el fitxer a LUMISA o les seves filials perquè se'ls pugui remetre per qualsevol mitjà, informació comercial, dels productes i serveis comercialitzats per LUMISA i les seves filials o tercers relacionats amb el subministrament d'energia. De la mateixa forma, el Client presta el seu consentiment per al tractament de les dades contingudes en el fitxer a aquelles empreses la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació del servei. Qualsevol altra utilització de les dades de caràcter personal continguts en el fitxer, requerirà el consentiment del Client. Les dades personals objecte de tractament per LUMISA són els obtinguts de l'usuari a través de l'ús de les plataformes digitals o físics i la contractació de productes o serveis. Per això, l'usuari garanteix que totes les dades facilitades són de la seva titularitat o bé està autoritzat per a aquesta cessió pel titular d'aquests. El Client declara que totes les dades aportades a LUMISA són veraces, comprometent-se a mantenir-los actualitzats. El Client serà responsable de les dades facilitades, tal que si el Client proporcionés CUPS erroni, s'estaria donant d'alta a un tercer, sent el Client l'únic responsable dels danys causats per aquesta situació.

21.6. Quins són els seus drets en relació amb el tractament de les seves dades personals? El Client podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, dades contingudes en els fitxers citats amb anterioritat mitjançant comunicació escrita a LUMISA en la següent adreça: A/A: Apartat de correus 18002, 08018 Barcelona, Espanya o bé mitjançant correu electrònic dirigit a protecciondedatos@lumisa.es, adjuntant fotocòpia del seu DNI. Si ho desitges adjuntem sol·licitud de l'exercici dels drets de l'interessat. Així com Dret a presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.