Política de Preus

La present Política de Preus té per objecte posar a la disposició del Client les Tarifes en línia vàlides per als punts de subministrament amb tarifes d'accés 2.0TD i 3.0TD.

Preu del subministrament elèctric
Tarifa Fixa

En la contractació de tarifes en modalitat de preu fix el preu del subministrament serà l'especificat en les Condicions Particulars del contracte actual.

Tarifa accés 2.0TD (Preus sense impostos)
Període P1 P2 P3
Energia (€/kWh) 0.2318 0.16525 0.12634
Potència (€/kW/año) 28 5.164197
Promocions 15% en el Terme d'energia*
Tarifa accés 3.0TD (Preus sense impostos)
Període P1 P2 P3 P4 P5 P6
Energia (€/kWh)** 0.2252 0.2117 0.2063 0.1932 0.1885 0.1865
Potència (€/kW/año)** 20.465264 14.392551 7.31577 6.376728 4.594299 2.75383
Promocions 25% en el Terme d'energia*

* Descompte del 15% en el terme d'energia

* Descompte del 25% en el terme d'energia

** Preus sense impostos: Segons el que s'estableix en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, en els preus sense impostos s'afegirà l'Impost Especial sobre electricitat (IEE) del 5,11% i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), i això s'aplica sota les següents condicions per a potències contractades iguals o inferiors a 10 kW:

  • Fins al 31/12/2024 s'aplicarà l'IVA reduït del 10% si el preu mitjà de l'energia del mercat majorista de l'últim mes natural anterior a l'últim dia del període de facturació supera els 45 €/MWh.
  • S'aplicarà l'IVA del 21% si el preu mitjà de l'energia del mercat majorista de l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període de facturació sigui inferior als 45 €/MWh.
S'aplicarà l'IVA del 21% per a la resta dels casos. Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del Bo Social, conforme el Reial decret llei 6/2022: Cost fix per client (comercialització) de 0,03845461€/dia (Península: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos, 0,04676273€/dia imposats inclosos. Tarifes vàlides per a contractacions a partir del 01/06/2022.

Segons el que s'estableix en la Circular 3/2020 de 15 de gener de 2020, l'Ordre TED/371/2021 de 19 d'abril, i la Resolució de la CNMC de 18 de març s'introdueixen les noves tarifes d'accés que seran aplicades a les noves contractacions a partir de l'1 de juny de 2021. Els clients actuals amb contracte anterior a l'1 de juny de 2021 se'ls aplicarà els preus fixos reflectits en les factures de llum que seran revisats i ajustats segons el mercat.

Els nous costos regulats a aplicar s'especifiquen en l'Ordre TED/1484/2021 i la Resolució de la CNMC del 16 de desembre de 2021. Per a més informació pots consultar-ho aquí.

Les variacions que es donin en els components regulats que li són aplicable, així com nous que puguin aparèixer, es traslladaran al client, tant a l'alça com a la baixa. Els preus es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat oficialment en el moment de l'actualització). Es repercutiran a cada moment les variacions a la baixa o a l'alça en les tarifes i peatges d'accés, cànons i en els valors regulats que puguin ser aprovats per l'Administració per a la seva aplicació durant el contracte, prenent com a base el Reial decret 1164/2001 i l'Ordre IET/2735/2015.

Tarifa Indexada

Preu Indexat = [(OMIE + AJUSTOS + RO + CO) x (1 + PR(%)) + FNEE + BS] x (1 + CD(%)) + ATR

OMIE = Preu fet una mitjana de per a cada període tarifari del resultat de la cassació del mercat diari d'electricitat espanyol

RO = Remuneracions als operadors del sistema (REE) i del mercat (OMIE)

PR(%) = Pèrdues de les xarxes de transport i distribució

BS = Aportació al bo social

ATR = Peatges d'accés

AJUSTOS = Inclou, entre altres termes, els costos de serveis d'ajust, interrumpibilidad, pagaments per capacitat, i altres conceptes de l'energia subministrada en el mercat diari

CO = Cost operatiu de Comercialització definit en les condicions particulars

FNEE = Fons nacional d'eficiència energètica

CD(%) = Cost de desviaments

Addicionalment, LUMISA facturarà un import mensual de 3,9 € + IVA, en concepte de despeses de gestió per part de LUMISA.

Per a la configuració dels preus s'ha tingut en compte els ATR previstos en la Circular 3/2020, de 15 de gener, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat i Reial decret 148/2021, de 9 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric.

Les variacions que es produeixin en els peatges d'accés, càrrecs, tributs i/o qualsevol dels impostos que siguin aplicable, fins i tot de nova creació, es repercutirà al client, a l'alça o a la baixa segons sigui procedent.

Segons el que s'estableix en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, en els preus amb impostos s'ha afegit l'Impost Especial sobre electricitat (IEE) del 5,11% i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), i això s'aplica sota les següents condicions per a potències contractades iguals o inferiors a 10 kW:

  • Fins al 31/12/2024 s'aplicarà l'IVA reduït del 10% si el preu mitjà de l'energia del mercat majorista de l'últim mes natural anterior a l'últim dia del període de facturació supera els 45 €/MWh.
  • S'aplicarà l'IVA del 21% si el preu mitjà de l'energia del mercat majorista de l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període de facturació sigui inferior als 45 €/MWh.
S'aplicarà l'IVA del 21% per a la resta dels casos. Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del Bo Social, conforme el Reial decret llei 8/2023: Cost fix per client (comercialització) de 0,006282€/dia (Península i Balears: 0,00708296€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos, 0,00779125€/dia imposats inclosos.

Preu del lloguer del comptador

El preu mensual del lloguer del comptador d'electricitat serà el fixat a cada moment pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la Tarifa d'accés corresponent i que coure l'Empresa Distribuïdora, al qual se li incorporarà l'I.V. A. i serà indicat en les factures emeses per LUMISA.

Durada del contracte

La durada del contracte actual és de 12 mesos des de la data d'inici del subministrament. El contracte es podrà prorrogar per anualitats successives d'acord amb les Condicions Generals.

Descobreix les nostres promocions, amb el codi d'invitació pot aconseguir 100kWh per a vostè i el seu amic en la seva pròxima factura. Per a més informació, consulti les Condicions Particulars de la Promoció.