Condicions Particulars del Sistema Aerotèrmia

1. Objecte del contracte
 • 1.1. Les presents Condicions generals del Sistema d'Aerotèrmia tenen per objecte l'execució de les obres relatives a la instal·lació i posada en marxa del sistema d'Aerotèrmia (d'ara endavant, Instal·lació) per Companyia Lumisa Energies, S.L. (d'ara endavant, LUMISA) detallat en les condicions particulars aportades.
 • 2. Permisos i aprovacions
 • 2.1. El Client, amb l'ajuda de LUMISA, serà responsable d'obtenir els permisos i aprovacions necessàries de les autoritats pertinents abans de la Instal·lació, incloent-hi la verificació pertinent de les restriccions o limitacions derivades del Pla General d'Ordenació Urbana, ordenances municipals, patrimoni històric, permisos de construcció i acords de connexió amb el propietari de la xarxa local.
 • 2.2. En su caso, y para agilizar la tramitación, el Cliente podrá autorizar a LUMISA para que pueda realizar las gestiones oportunas en su nombre y representación ante las Administraciones competentes.
 • 3. Preu de la Instal·lació
 • 3.1. El preu ofert per LUMISA en el Contracte serà el preu final de la Instal·lació, sempre que la informació relativa al subministrament del Client sigui correcta. Si la informació proporcionada pel Client anés errònia o enganyosa, LUMISA tindrà dret a ajustar els preus o a suspendre el projecte sense assumir cap responsabilitat envers el Client. La cancel·lació per part del Client davant aquests errors comportarà el pagament de la taxa de cancel·lació. L'augment en els costos derivat d'informació errònia relativa a les condicions tècniques de la propietat del Client facilitada pel Client es facturarà íntegrament a aquest. Si el Client proporciona informació errònia, la Instal·lació tornarà a pressupostar-se i es completarà.
 • 3.2. Els preus i tarifes inclouen la Instal·lació completa, incloent-hi la comprovació que la ubicació on instal·lar l'equipament té les dimensions apropiades, el replanteig de les unitats interiors i exteriors, la instal·lació de la unitat interior i exterior, la instal·lació del termòstat (en el cas que s'inclogui), la posada en marxa, la comprovació i verificació de l'estanquitat i els materials i/o actuacions addicionals expressament indicades en les Condicions Particulars, si n'hi hagués, tret que s'especifiqui el contrari en el Contracte.
 • 3.3. Els preus no inclouen els costos relacionats amb el pagament de taxes o impostos que es derivin de la sol·licitud dels permisos oportuns que cada municipi pugui exigir per a la Instal·lació, o altres treballs no inclosos en el pressupost.
 • 4. Facturació i pagament
 • 4.1. La forma de pagament serà l'especificada en les Condicions particulars.
 • 4.2. LUMISA podrà exigir que la Instal·lació es pagui parcial o totalment abans que aquesta s'iniciï. El pagament del pressupost acordat es realitzarà en les següents etapes i terminis. El Client es compromet a abonar el 50% de l'import total acordat per endavant, el 30% de l'import total acordat abans de l'execució de la Instal·lació i el 20% restant de l'import total acordat en finalitzar els treballs d'instal·lació en un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de la finalització dels treballs.
 • 4.3. En cas que el Client no realitzi el pagament corresponent del 20% en finalitzar els treballs dins del termini estipulat, LUMISA es reserva el dret de suspendre de manera remota el servei de generació fotovoltaica. La suspensió del servei es mantindrà vigent fins que el Client hagi realitzat el pagament corresponent i s'hagi confirmat l'abonament total del deute. El Client és responsable d'assegurar-se que els pagaments es realitzin dins del termini i en la forma escaient. Qualsevol retard o incompliment en el pagament no eximeix al Client de la seva obligació de realitzar el pagament pendent.
 • 4.4. LUMISA a través l'entitat Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A. i subjecta a la seva autorització, facilita el pagament del cost de la Instal·lació i dels equipaments. Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S. a. ofereix un finançament màxim de fins a 84 mesos. Els Clients el mètode de pagament dels quals sigui el finançament hauran d'informar a LUMISA en cas que aquest finançament sigui rebutjada.
 • 5. Subvencions i ajudes
 • 5.1. LUMISA no es responsabilitza de l'aprovació de subvencions nacionals o locals o de plans d'ajuda al Client. Tots els preus podran ser bruts i nets de subvencions, el Client sempre serà responsable del pagament del preu brut en el moment de la Instal·lació.
 • 6. Durada de la Instal·lació
 • 6.1. LUMISA facilitarà al Client un termini i durada estimat d'Instal·lació. L'Instal·lador fixarà la data real de la instal·lació durant la fase de planificació del projecte i serà comunicat al Client. La data de la Instal·lació podrà modificar-se posteriorment per qüestions relacionades amb les aprovacions i permisos, entre altres limitacions. LUMISA no és responsable dels temps d'instal·lació superiors als previstos.
 • 6.2. Els retards en l'inici dels treballs ocasionats per força major, casos fortuïts o altres circumstàncies alienes al control de LUMISA, no estaran fonamentats per a l'anul·lació del Contracte ni autoritzaran el Client a exigir compensació per danys i perjudicis.
 • 7. Obligacions de les parts
 • 7.1. Obligacions del Client:
  • Proporcionar informació veraç, precisa i completa necessària per a l'efectiva execució del contracte.
  • Garantir l'accés físic a la Instal·lació i a l'Equip per a permetre treballs de reparació i manteniment, sent responsable de qualsevol mal resultant de la falta d'accés.
  • Pagar pels serveis addicionals necessaris per a la correcta execució del contracte.
  • No realitzar manteniment ni reparacions de la Instal·lació i de l'Equip amb tercers aliens. L'incompliment d'aquesta obligació resultarà en la cancel·lació de la garantia segons el que s'estableix en la Condició Garantia.
 • 7.2. Obligacions de LUMISA:
  • Instal·lar l'Equip, que passarà a ser propietat del Client des de la data de subscripció del contracte.
  • LUMISA atorgarà garantia sobre l'Equip d'acord amb l'estipulat en la Condició Garanties sempre que el Client compleixi amb les condicions establertes en aquest Contracte.
 • 7.3. No seran causes de responsabilitat de LUMISA:
  • L'ús indegut, manipulació i aplicació incorrecta de l'Equip i/o de la Instal·lació, o dels seus elements.
  • Modificacions realitzades pel Client que afectin negativament el funcionament i rendiment de la Instal·lació.
  • Avaries i danys causats per força major o accions de tercers, com a robatori, incendi o vandalisme.
  • Danys causats per elements ocults i, específicament, per un manteniment inadequat per part del Client.
  • Desgast mecànic a causa de l'ús normal de la Instal·lació o a la deterioració ocasionada per factors atmosfèrics.
  • Defectes en la pròpia Instal·lació del Client que no estiguin relacionats amb les accions contemplades en aquest Contracte, així com els danys resultants d'aquests defectes en l'Equip.
  • Danys i perjudicis resultants de la falta de manteniment de l'Equip degut a causes atribuïbles al Client, en cas que aquesta sigui una cobertura inclosa en el contracte actual.
  8. Garanties
 • 8.1. LUMISA atorga una garantia de 3 anys per a l'Equip i 1 any en la Instal·lació. El Client reconeix que, durant el període de garantia de l'Equip, qualsevol intervenció en l'Equip que resulti en danys, així com l'ús de materials no subministrats pel fabricant de l'Equip, anul·larà la validesa de la Garantia de l'Equip. En cap cas el Client estarà autoritzat a exigir responsabilitat a LUMISA. Les condicions de garantia es limitaran a les proporcionades pel fabricant de l'Equip.
 • 8.2. En el cas que sigui necessari reemplaçar l'Equip per un nou a causa de problemes recurrents o fallades en el seu funcionament que no puguin ser corregits durant el període de garantia, aquesta decisió serà presa per LUMISA, i no estarà subjecta a l'opinió del Client.
 • 8.3. El nou Equip reemplazante serà seleccionat seguint el següent ordre de prioritat:
  • Equip reemplazante de la mateixa marca i model que l'Equip a substituir, sempre que l'Equip a substituir estigui disponible en el catàleg de LUMISA.
  • Equip reemplazante de la mateixa marca i model equivalent, en cas que l'Equip a substituir no estigui disponible en el catàleg de LUMISA a causa de circumstàncies com a actualitzacions del fabricant.
  • Equip reemplazante de marca i model equivalents, si el fabricant de l'Equip a substituir ja no està disponible en el catàleg de LUMISA.
  • Aquesta substitució no implicarà cap cost addicional per al Client, i el Client no tindrà dret a reclamar cap compensació a LUMISA per aquesta substitució.
  9. Dret de desistiment
 • 9.1. El Client té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i a comptar des de la celebració del Contracte. Per a exercir aquest dret, haurà de notificar-nos a través del nostre correu electrònic dirigit a atcliente@lumisa.es “Atenció al client - Desistiment”.
 • 9.2. Si el Client ha optat per les modalitats de pagament domiciliat, pagament amb targeta, pagament mitjançant transferència bancària:
  • Si el Client desisteix del contracte actual i encara no s'ha realitzat la instal·lació de l'Equip, aquesta operació no tindrà cap cost associat per al Client.
  • Si el Client va sol·licitar que la instal·lació es realitzés durant el període de desistiment i decideix desistir una vegada instal·lat, LUMISA procedirà, en primer lloc, a la desinstal·lació de l'Equip i després d'això, a la devolució de l'import inicial facturat de la Instal·lació, i facturarà al Client els imports d'instal·lació i desinstal·lació de l'Equip.
 • 9.3. Si el client opta per la modalitat de pagament finançat:
  • Si el Client desisteix del contracte actual i encara no s'ha realitzat la instal·lació de l'Equip LUMISA comunicarà a l'entitat financera el desistiment del Client.
  • Si el Client va sol·licitar que la instal·lació de l'Equip es realitzés durant el període de desistiment i decideix desistir una vegada instal·lat, LUMISA procedirà a la desinstal·lació de l'Equip, comunicarà a l'entitat financera el desistiment del Client i anul·larà la factura emesa al client per la venda de l'Equip. Així mateix, facturarà al Client els imports d'instal·lació i desinstal·lació de l'Equip.
  10. Resolució
 • 10.1. En cas d'incompliment injustificat de qualsevol de les parts contractants en relació amb les seves respectives obligacions, queda facultada la possibilitat de rescindir el Contracte. Si la resolució prové de LUMISA a causa d'un incompliment per part del Client, aquest últim haurà d'efectuar el pagament corresponent pels serveis proporcionats per LUMISA fins a la data de la rescissió. Amb aquest propòsit, i en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la resolució, LUMISA notificarà al Client l'import que ha d'abonar-se pels serveis realitzats, havent d'efectuar-se aquest pagament per part del Client en els 5 dies hàbils subsegüents a la data de liquidació.
 • 11. Servei d'atenció al Client i reclamacions
 • 11.1. Per a abordar qualsevol dubte o dur a terme una reclamació en relació amb la Instal·lació, l'ús de la garantia, o comunicar incidències tècniques una vegada conclòs el període de garantia, LUMISA posa a la disposició del Client un Servei d'Atenció al Client a través de l'enviament de correus electrònics a l'adreça atcliente@lumisa.es. El contracte actual no comprèn serveis de manteniment per a la Instal·lació. En cas de requerir aquests serveis, aquests podran ser objecte d'un acord addicional amb LUMISA o un instal·lador degudament autoritzat.
 • 12. Protecció de dades
 • 12.1. LUMISA, situat en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona, amb CIF B65711855, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades amb l'única i exclusiva finalitat de dur a terme les obligacions i serveis contractats i mantenir la relació comercial entre les Parts, de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
 • 12.2. El Client podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, dades contingudes en els fitxers citats amb anterioritat mitjançant comunicació escrita a LUMISA en la següent adreça: A/A: Apartat de correus 18002, 08018 Barcelona, Espanya o bé mitjançant correu electrònic dirigit a atcliente@lumisa.es.
 • 13. Màrqueting
 • 13.1. El Client concedeix a LUMISA el dret a utilitzar lliurement les imatges de la propietat del Client, la Instal·lació i el procés d'instal·lació en les seves activitats de màrqueting, incloent-hi la cobertura dels mitjans de comunicació social.
 • 14. Legislació
 • 14.1. Aquest Contracte es regirà per la legislació espanyola i les normatives autonòmiques que siguin pertinents, en cas d'aplicar-se. En cas de sorgir qualsevol dubte, desacord o discrepància en relació amb el compliment o la interpretació d'aquest Contracte, la jurisdicció competent serà exercida pels Jutjats i Tribunals del lloc on s'hagi dut a terme l'execució de les labors per a la instal·lació fotovoltaica. LUMISA renúncia expressament a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre-li.