Condicions Particulars de l'Autoconsum

1. Objecte del contracte
 • Les presents Condicions particulars de l'Autoconsum tenen per objecte posar a la disposició del Client les condicions econòmiques per al mecanisme de compensació simplificada descrit en el Reial decret 244/2019 per als punts de subministrament amb tarifes d'accés 2.0TD i 3.0TD. Per a la resta de les estipulacions no especificades en les següents condicions es regirà sobre la base de les Condicions Generals de la contractació.
 • 2. Condicions de l'oferta
 • Aquest Contracte es regirà per les estipulacions contingudes en el mateix i haurà de complir en tot moment els requisits i exigències documentals requerits per la normativa vigent. Així mateix, les seves condicions especials de facturació, subministrament i mesura estaran regides pel que es disposa en l'Annex i en els RD 900/2015 i 244/2019 així com una altra normativa aplicable.
 • L'usuari ha d'estar acollit al mecanisme de compensació simplificada definida en el Reial decret 244/2019 del 5 d'abril pel qual es recompensa amb una reducció de la seva factura d'electricitat a l'autoconsumidor que integri la seva energia generada i no consumida en la xarxa, no podent simultanejar els tipus o modalitats d'Autoconsum en un mateix període de temps.
 • 3. Permisos i aprovacions
 • El Client, amb l'ajuda de LUMISA, serà responsable d'obtenir els permisos i aprovacions necessàries de les autoritats pertinents abans de la Instal·lació fotovoltaica incloent la verificació pertinent de les restriccions o limitacions derivades del Pla General d'Ordenació Urbana, ordenances municipals, patrimoni històric, permisos de construcció, subministrament elèctric i acords de connexió amb el propietari de la xarxa local, i, en el seu cas i d'estar permès, acords de compravenda d'excedents d'electricitat amb el subministrador d'electricitat del Client.
 • 4. Preu de la Instal·lació
 • El preu ofert per LUMISA en el Contracte serà el preu final del Sistema d'Autoconsum (d'ara endavant, “Instal·lació fotovoltaica”), sempre que la informació relativa al subministrament del Client sigui correcta. Si la informació proporcionada pel Client anés errònia o enganyosa, Lumisa tindrà dret a ajustar els preus o a suspendre el projecte sense assumir cap responsabilitat envers el Client. La cancel·lació per part del client davant aquests errors comportarà el pagament de la taxa de cancel·lació. L'augment en els costos derivat d'informació errònia relativa a les condicions tècniques de la propietat del Client facilitada pel Client es facturarà íntegrament a aquest. Si el Client proporciona informació errònia, la Instal·lació fotovoltaica tornarà a pressupostar-se i es completarà.
 • Els preus i tarifes inclouen la instal·lació de la Instal·lació fotovoltaica completa, incloent tots els materials, mà d'obra i posada en marxa del servei, tret que s'especifiqui el contrari en el contracte. Els preus no inclouen els costos relacionats amb els requisits locals dels propietaris de la xarxa pública, d'acord amb la normativa vigent, així com les despeses del permís de construcció que cada municipi pugui exigir per a la instal·lació.
 • LUMISA podrà exigir que la instal·lació es pagui parcial o totalment abans que aquesta s'iniciï. Els Clients amb finançament hauran d'informar a LUMISA en cas que aquest finançament sigui rebutjada.
 • El pagament del pressupost acordat es realitzarà en les següents etapes i terminis: El Client es compromet a abonar el 50% de l'import total acordat per endavant, el 30% de l'import total acordat abans de l'execució de la instal·lació i el 20% restant de l'import total acordat en finalitzar els treballs d'instal·lació en un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de la finalització dels treballs.
 • En el cas que el Client no realitzi el pagament corresponent del 20% en finalitzar els treballs dins del termini estipulat, LUMISA es reserva el dret de suspendre de manera remota el servei de generació fotovoltaica. La suspensió del servei es mantindrà vigent fins que el Client hagi realitzat el pagament corresponent i s'hagi confirmat l'abonament total del deute. El Client és responsable d'assegurar-se que els pagaments es realitzin dins del termini i en la forma escaient. Qualsevol retard o incompliment en el pagament no eximeix al Client de la seva obligació de realitzar el pagament pendent.
 • 5. Plans i tarifes
 • Pla Basic. La contractació del Pla Bàsic ofereix als clients la instal·lació dels panells solars TrinaSolar TallMax 450W, amb garanties d'instal·lació, dels panells, de l'inversor i de l'estructura. També inclou la legalització de la instal·lació, que en funció de la ubicació i la tipologia pot incloure el permís d'accés i connexió, autorització administrativa prèvia i de construcció, autorització ambiental i d'utilitat pública, certificat de fi d'obra, autorització d'explotació, i qualssevol que puguin ser exigits per la Distribuïdora o l'Administració i la posada en marxa de la instal·lació. A més, oferim als nostres clients la configuració gratuïta de l'APP FUSIÓ SOLAR per a controlar la producció i el consum en temps real. El pla bàsic no inclou la comunicació d'obra ni la tramitació de la bonificació de l'IBI.
 • Pla Stantard. La contractació del Pla Standard ofereix als clients la instal·lació dels panells solars TrinaSolar TallMax 450W, amb garanties d'instal·lació, dels panells, de l'inversor i de l'estructura. També inclou la comunicació d'obra, la legalització de la instal·lació, que en funció de la ubicació i la tipologia pot incloure el permís d'accés i connexió, autorització administrativa prèvia i de construcció, autorització ambiental i d'utilitat pública, certificat de fi d'obra, autorització d'explotació, i qualssevol que puguin ser exigits per la Distribuïdora o l'Administració i la posada en marxa de la instal·lació. A més, oferim als nostres clients la configuració gratuïta de l'APP FUSIÓ SOLAR per a controlar la producció i el consum en temps real. El pla Standard no inclou la tramitació de la bonificació de l'IBI.
 • Pla Premium. La contractació del Pla Premium ofereix als clients la instal·lació dels panells solars TrinaSolar TallMax 450W, amb garanties d'instal·lació, dels panells, de l'inversor i de l'estructura. També inclou la comunicació d'obra, la legalització de la instal·lació, que en funció de la ubicació i la tipologia pot incloure el permís d'accés i connexió, autorització administrativa prèvia i de construcció, autorització ambiental i d'utilitat pública, certificat de fi d'obra, autorització d'explotació, i qualssevol que puguin ser exigits per la Distribuïdora o l'Administració, la posada en marxa de la instal·lació i la tramitació de la bonificació de l'IBI. A més, oferim als nostres clients la configuració gratuïta de l'APP FUSIÓ SOLAR per a controlar la producció i el consum en temps real.
 • 6. Finançament i subvencions
 • Companyia Lumisa Energies, S.L. a través l'entitat Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A. i subjecta a la seva autorització, facilita el pagament del cost de la instal·lació i dels equipaments. Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S. a. ofereix un finançament màxim fins a 84 mesos. Oferta vàlida fins a: 31/12/2022.
 • LUMISA no es responsabilitza de l'aprovació de subvencions nacionals o locals o de plans d'ajuda al Client. Tots els preus podran ser bruts i nets de subvencions, el Client sempre serà responsable del pagament del preu brut en el moment de la instal·lació de la Instal·lació fotovoltaica.
 • 7. Preu del subministrament elèctric
 • El preu del terme de potència i del terme d'energia es mantindran fixos durant 12 mesos, sense perjudici de la seva actualització segons la variació corresponent a l'IPC(1) l'1 de gener de cada any en què el contracte estigui vigent. Les variacions que es donin en els components regulats que li són aplicable, així com nous que puguin aparèixer, es traslladaran al client, tant a l'alça com a la baixa. Els preus es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat oficialment en el moment de l'actualització). Es repercutiran a cada moment les variacions a la baixa o a l'alça en les tarifes i peatges d'accés, cànons i en els valors regulats que puguin ser aprovats per l'Administració per a la seva aplicació durant el contracte, prenent com a base el Reial decret 1164/2001 i l'Ordre IET/2735/2015.
 • Qualsevol tipus de promoció, descompte i/o complement sobre el preu ofert al Client per part de LUMISA es limitarà a les circumstàncies específiques per a les quals es van atorgar o al temps de durada establert en aquelles sense generar consolidació o cap dret al Client en el manteniment del citat preu. Igualment, l'aplicació del descompte promocional estarà condicionada al compliment del període de durada del Contracte, perdent el Client el dret als descomptes i promocions aplicades en cas de terminació del contracte o baixa del punt de subministrament.
 • 8. Preu de l'energia excedentària
 • La Compensació Simplificada consisteix en una compensació econòmica de la qual no podrà resultar un ingrés a favor del Client, o mecanisme equivalent segons resulti aplicable a cada moment. La compensació únicament s'aplicarà al final d'energia consumida, i no afectarà els altres costos.
 • El preu de l'energia excedentària (energia generada i no autoconsumida) es realitzarà aplicant el preu de 0,08 €/kWh.
 • El preu de compensació pactat en les Condicions Particulars serà actualitzat com a mínim anualment. Aquestes modificacions seran comunicades al Client amb una antelació mínima d'un mes a l'aplicació de les modificacions i, en cas que suposin una disminució del preu, el Client podrà resoldre el Contracte comunicant-lo a LUMISA en el termini de quinze (15) dies naturals següents a aquesta comunicació.
 • 9. Preu del lloguer del comptador
 • El preu mensual del lloguer del comptador d'electricitat serà el fixat a cada moment pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la Tarifa d'accés corresponent i que coure l'Empresa Distribuïdora, al qual se li incorporarà l'I.V. A. i serà indicat en les factures emeses per LUMISA.
 • 10. Instal·lació
 • LUMISA col·labora amb empreses externes (d'ara endavant el “Instal·lador”) en els treballs d'enginyeria, instal·lació i lliurament de la Instal·lació fotovoltaica. El client accepta l'ús d'empreses externes per a dur a terme aquestes accions.
 • L'Instal·lador és qui duu a terme l'enginyeria, planificació i instal·lació de la Instal·lació fotovoltaica, incloent-hi els components i el disseny elèctric i mecànic. L'enginyeria del projecte es basa en la informació facilitada pel Client, tal que la direcció del seu subministrament i la informació relativa al material de la teulada i les seves dimensions, podent proposar canvis o modificacions en la instal·lació i en els materials amb la finalitat d'aconseguir el rendiment necessari.
 • El Client haurà de permetre i assegurar l'accés sense obstacles al seu punt de subministrament a l'Instal·lador amb la finalitat d'instal·lar la Instal·lació fotovoltaica.
 • El Client, juntament amb l'Instal·lador, serà el responsable d'obtenir els permisos i aprovacions necessàries de les autoritats pertinents abans de la instal·lació de la Instal·lació fotovoltaica. LUMISA no es responsabilitza dels processos d'obtenció de permisos en nom del Client. LUMISA es reserva el dret a proporcionar informació al Client per a ajudar-lo en el procés d'obtenció de permisos i aprovacions.
 • El Client serà el responsable de notificar a la companyia asseguradora la instal·lació de la Instal·lació fotovoltaica en la propietat del Client.
 • 11. Durada de la Instal·lació
 • LUMISA facilitarà al Client un termini i durada estimat d'instal·lació. L'Instal·lador fixarà la data real de la instal·lació durant la fase de planificació del projecte i serà comunicat al Client. La data d'instal·lació podrà modificar-se posteriorment per qüestions relacionades amb les aprovacions i permisos, entre altres limitacions. LUMISA no és responsable dels temps d'instal·lació superiors als previstos.
 • 12. Posada en marxa de la instal·lació
 • La posada en marxa, inclosa la posada en servei de la producció d'energia, es realitza després de l'aprovació per part de les autoritats locals. En alguns casos, es requereix que el comptador elèctric del propietari es canviï abans de la posada en marxa de la Instal·lació fotovoltaica. LUMISA no es responsabilitza dels retards en la producció d'energia de la Instal·lació fotovoltaica causats pel canvi del comptador per part del propietari de la xarxa.
 • El Client accepta que la Instal·lació fotovoltaica s'entendrà acabada després de la posada en marxa i lliurament de la documentació facilitada per l'Instal·lador.
 • LUMISA enviarà una factura al Client en el moment del Lliurament de la Instal·lació fotovoltaica per part de l'instal·lador. El Client haurà de pagar la factura en un termini de 10 dies a comptar des de la recepció d'aquesta. En cas de retard en el pagament, el Client haurà de pagar interessos de demora de conformitat amb la legislació aplicable.
 • 13. Facturació
 • En la modalitat d'Autoconsum amb Excedents Acollit a Compensació Simplificada, ja sigui individual o col·lectiu, LUMISA facturarà al Client la quantitat a abonar derivada del contracte actual en virtut de les lectures rebudes per l'Empresa Distribuïdora, i de conformitat a la forma i periodicitat establerta en la normativa vigent.
 • L'import màxim a compensar per l'energia excedentària en cada factura no podrà superar l'import del terme d'Energia consumida, compensació que es realitzarà de conformitat amb les corbes horàries rebudes per part de l'Empresa Distribuïdora. En cap cas el resultat de la compensació podrà ser negatiu, ni tampoc es podrà compensar amb el terme de potència. El terme pactat en les Condicions Particulars per a l'Energia excedentària s'aplicarà sobre les quantitats a facturar prèvies als impostos. En tot cas la compensació es realitzarà dins del període mensual de facturació.
 • El preu pactat s'aplicarà sobre les quantitats a facturar prèvies als impostos. En tot cas la compensació es realitzarà dins del període mensual de facturació.
 • LUMISA només estarà obligat a realitzar la compensació excedentària prevista en l'apartat anterior una vegada hagi rebut les corresponents liquidacions de l'Operador del Sistema. En el supòsit en què LUMISA no disposi de les lectures de consums o corba horària del Client, aquest li autoritza expressament a realitzar la facturació sobre la base d'un consum estimat segons les dades disponibles, que serà regularitzat posteriorment en funció dels consums reals que aporti l'Empresa Distribuïdora.
 • 14. Durada del contracte
 • La durada del contracte actual és de 12 mesos des de la data d'inici del subministrament. El contracte es podrà prorrogar per anualitats successives d'acord amb les Condicions Generals.
 • El Client haurà de romandre durant almenys un (1) any en la modalitat d'Autoconsum triada a comptar des de l'activació del subministrament. Amb caràcter excepcional, aquesta obligació de permanència no resulta d'aplicació per als autoconsums existents a l'empara del Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre.
 • El Contracte entrarà en vigor a la data de la seva activació, quedant condicionada la seva efectivitat al compliment de les següents obligacions:
  • A la verificació per LUMISA de les dades aportades pel Client, reservant-se el dret a rebutjar el Contracte en cas de discrepància o incorreción de dades, en cas d'existir deute anterior pendent, o en el cas que el Client estigui culpable en concurs de creditors, fallida o situació anàloga.
  • LUMISA podrà consultar fitxers relatius a l'incompliment d'obligacions dineràries per a conèixer la solvència del Client. Per tant, LUMISA es reserva el dret de rebutjar el Contracte si el Client està inscrit en un registre de solvència patrimonial o de crèdit.
  • Al moment en el qual el Client aporta tota la documentació necessària que legalment resulti exigible per al subministrament d'energia o autoconsum.
  • Al moment en el qual les instal·lacions, inclosa la instal·lació de generació, en el seu cas, compleixin els requisits establerts per la reglamentació vigent, i es disposi de l'accés a la xarxa de distribució i aquest s'hagi fet efectiu, sense que existeixi responsabilitat per part de LUMISA de les demores en la data d'inici del subministrament.
  • Al fet que l'Empresa Distribuïdora notifiqui l'acceptació de la modalitat d'Autoconsum triada pel Client.
 • En el supòsit que el Client hagués establert en les Condicions Particulars una data prevista d'activació del subministrament, en tot cas aquesta queda condicionada a l'acceptació i connexió per part de l'Empresa Distribuïdora, exonerant el Client a LUMISA de qualsevol retard que pogués produir-se.
 • 15. Garanties
 • Garantia sobre la instal·lació:
 • Una vegada acabada la instal·lació, l'Instal·lador concedeix una garantia 2 anys sobre el treball realitzat per l'Instal·lador.
 • Qualsevol mal causat per l'Instal·lador dins del període de garantia serà reparat i/o compensat d'acord amb els presents Condicions particulars.
 • El Client serà el responsable de notificar a Lumisa qualsevol mal sofert, dins del període de garantia. Els danys soferts a causa de la falta de comunicació per part del Client no estaran coberts per la garantia sobre la Instal·lació.
 • El període de garantia comença després de la posada en marxa i lliurament de la documentació facilitada per l'Instal·lador.
 • Qualsevol treball realitzat pel Client o un tercer durant el període de garantia de la Instal·lació anul·larà aquesta garantia.
 • Garantia sobre els mòduls:
 • El Fabricant dels mòduls concedeix una garantia de 10 anys sobre els mòduls utilitzats en la Instal·lació.
 • Qualsevol mòdul defectuós durant el seu període de garantia serà reemplaçat o reparat a discreció de l'Instal·lador.
 • Qualsevol treball realitzat sobre els mòduls instal·lats pel Client o un tercer durant el període de garantia de la Instal·lació anul·larà aquesta garantia.
 • Garantia de rendiment:
 • El Fabricant dels mòduls garanteix que els mòduls fotovoltaics produiran almenys el 80% de la seva potència etiquetada en 25 anys.
 • 16. Responsabilitats
 • El Client serà l'únic responsable d'esmenar qualsevol anomalia i mantenir en adequades condicions les seves instal·lacions d'electricitat, de les Instal·lacions fotovoltaiques, d'enllumenat d'emergència i d'equips d'extintors d'incendi.
 • El Client informarà a LUMISA de qualsevol circumstància que alteri la mateixa i, en particular, qualsevol canvi que realitzi per a modificar la seva connexió i/o possibilitar el seu aïllament de la xarxa, així com qualsevol modificació en el seu contracte de compensació d'excedents o en l'acord de coeficients de repartiment de la generació compartida entre tots els participants, segons correspongui.
 • En les modalitats d'Autoconsum amb Excedents quan les instal·lacions de producció pròximes i associades al consum comparteixin infraestructura de connexió a la xarxa de transport o distribució o es connecti a través de la xarxa interior d'un consumidor, els consumidors i productors seran responsables solidaris de les incidències provocades a la xarxa de transport o distribució de conformitat amb el que s'estableix per la Llei 24/2013, RD 1699/2011 i l'RD 1955/200, acceptant les conseqüències que la desconnexió del punt de subministrament pugui comportar per a les parts, com la impossibilitat d'abocar i/o adquirir energia de la xarxa.
 • En relació amb les incidències provocades en la xarxa de transport o distribució per les instal·lacions acollides a alguna de les modalitats d'Autoconsum s'estarà al que es disposa en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i en la seva normativa de desenvolupament i en particular al recollit en Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència, per a instal·lacions incloses en el seu àmbit d'aplicació i en el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.
 • LUMISA no és responsable de cap mal a la propietat del Client causat per negligència del Client o per l'incompliment per part del Client de les presents condicions.
 • 17. Màrqueting
 • El Client concedeix a LUMISA el dret a utilitzar lliurement les imatges de la propietat del Client, la Instal·lació fotovoltaica i el procés d'instal·lació en les seves activitats de màrqueting, incloent-hi la cobertura dels mitjans de comunicació social.
 • 18. Legislació
 • El contracte actual de Subministrament es regirà per les estipulacions contingudes en el mateix i per la normativa vigent a cada moment, especialment pel que es disposa en la legislació del Sector Elèctric, i l'RD 244/2019 quant a l'Autoconsum.
 • IPC: És el valor acumulat real, del període de novembre a novembre anterior a l'aplicació de la variació, de l'Índex de Preus al Consum, general, publicat per l'institut Nacional d'Estadística. Un mes abans de la renovació del contracte per a aquestes promocions, s'informarà de les noves condicions de preu per a la següent facturació. Totes les promocions són exclusives per a contractació en línia amb Companyia Lumisa Energies S.L. Per a beneficiar-te d'aquestes promocions és imprescindible introduir el Codi promocional en el formulari en línia de contractació. Per a la resta de condicions, així com en relació amb la protecció de dades es refereix, han de considerar-se íntegrament les desenvolupades en la nostra pàgina web.