Condicions d'ús del servei de pagament en línia

Les Condicions d'ús descrites a continuació (d'ara endavant, les “Condicions d'ús”) regulen les relacions entre COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. (d'ara endavant, “Lumisa”), amb CIF B65711855, domiciliada en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona, Inscrit en el Tom 43048, Foli 136, Fulla B 419446, Inscripció 1, i el Client del Servei (d'ara endavant, el “Usuari”) en tot el relatiu a la prestació del Servei de Pagament En línia (d'ara endavant, “el Servei”).

1. Empresa organitzadora

Companyia LUMISA ENERGIES, S.L. amb domicili en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona, i proveïda de CIF B65711855 (d'ara endavant “LUMISA”) presenta el següent servei de pagament en línia que es regirà per les següents Condicions Particulars.

2. Acceptació

L'acceptació de les presents Condicions Particulars esdevé indispensable per a la prestació del Servei per part de Lumisa. El Client manifesta, en tal sentit, haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions d'ús, posades a la seva disposició, en tot moment en lumisa.es/pago/ca.

3. Política d'ús

Lumisa informa els Usuaris d'aquesta plataforma de pagament, que les condicions d'ús són les següents:

 • El pagament del rebut seleccionat es realitzarà a través del TPV Virtual de l'entitat bancària CaixaBank, S. a. en favor de Lumisa. El pagament es realitza segons el protocol de seguretat PCI-*DSS, establert per les marques de targetes bancàries (Visa, Mastercard, 4B) per a permetre l'autenticació dels titulars de les targetes durant les compres per internet, reduint d'aquesta manera, la probabilitat d'un ús fraudulent de les targetes. Durant el procés de pagament es requerirà autenticació de la titularitat de la targeta a través dels mecanismes de verificació propis de l'entitat bancària emissora de la targeta.
 • Si l'Usuari contacta amb Lumisa per a sol·licitar suport durant el pagament, l'Usuari pot ser obligat a autenticar-se també a sol·licitud de Lumisa.
 • El número de targeta i dades associades a la mateixa seran introduïts en pàgines web segures, garantides per les polítiques de privacitat.
 • Els tipus de targeta permesos són targetes de crèdit o dèbit de tipus Mastercard, Visa i Visa Electron.
 • La persona que s'identifiqui i actuï com a titular de la targeta serà plenament responsable de les dades facilitades, la validació del procés i el consentiment prestat.
 • Les operacions comercials en les quals se sol·liciti suport de Lumisa, es realitzaran durant l'horari d'atenció comercial, que és de dilluns a divendres de 9 a 19 hores, excepte festius nacionals.
 • Segons instruccions de les entitats bancàries, no poden dur-se a terme més de tres intents de cobrament per operació, sense que això sigui responsabilitat de Lumisa.
 • El servei multidivisa permet oferir als seus clients estrangers la possibilitat de pagar en la seva pròpia moneda. D'aquesta manera, el titular de la targeta podrà conèixer en el mateix moment de la compra l'import exacte que finalment li carregarà la seva entitat, sense que se'ls apliqui cap canvi amb posterioritat, i el seu comerç cobrarà en euros.
4. Obligacions i garanties de l'usuari

L'Usuari es compromet a:

 • No posar a la disposició del públic, en les pàgines dedicades a Pagament En línia i en l'Àrea de clients, qualsevol element que sigui contrari a l'ordre públic o als bons costums.
 • No utilitzar el Servei de Pagament En línia en nom de tercers i no proporcionar dades de tercers en el formulari de pagament.

Queda prohibit tot ús del Servei amb un propòsit diferent del recollit en aquest apartat, o amb finalitats il·lícits, o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i/o sobrecarregar el funcionament d'aquest.

5. Preu

El Servei de Pagament En línia tindrà caràcter gratuït per als Usuaris de LUMISA.

6. Mesures de seguretat i privacitat

A l'efecte del que es disposa en el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la seva normativa de desenvolupament, informem l'Usuari del següent:

 • Les seves dades personals seran tractats amb la deguda confidencialitat i seran processats i custodiats amb les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent, conforme ve desenvolupat en la Política de Privacitat de Lumisa, publicada en la nostra Política de privacitat.
 • LUMISA ha adoptat les Mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Li recordem que pot en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, dades contingudes en els fitxers citats amb anterioritat mitjançant comunicació escrita a LUMISA en la següent adreça: A/A: Apartat de correus 18002, 08018 Barcelona, Espanya o bé mitjançant correu electrònic dirigit a protecciondedatos@lumisa.es, adjuntant fotocòpia del seu DNI.
 • LUMISA no emmagatzema, no processa i no transmet les dades de pagament referent ni a la pròpia targeta ni al titular d'aquesta: número de targeta, data de caducitat, codi de servei, signa electrònica o codi d'autenticació del titular, dades de la banda magnètica de la targeta ni compte bancari associat a la targeta.
 • El titular de la targeta de pagament entén que la targeta ha d'estar associada a un compte bancari amb fons suficients per a fer possible el càrrec en compte de la quantia a abonar i que la targeta ha d'estar habilitada per l'entitat bancària emissora per al seu ús en pagaments per internet.
 • LUMISA utilitza una passarel·la de pagament segura proporcionada per CaixaBank, S.A. (TPV Redsys) que garanteix la integritat de les comunicacions mitjançant mitjans prou segurs (SSL, URL segures, etc.).
 • La moneda de transacció dels serveis que es contractin serà l'euro (€).
 • L'edat mínima per a sol·licitar els serveis que es presten en aquesta passarel·la de pagament és de 18 anys.
7. Política de cancel·lació i devolucions

LUMISA informa els Usuaris d'aquesta plataforma de pagament, que la política de cancel·lació i devolción és la següent:

 • En cas d'haver-hi error en la transacció, i l'Usuari vulgui sol·licitar la rectificació, haurà d'informar per escrit, detallant, en la mesura que sigui possible, la incidència, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a atcliente@lumisa.es amb una còpia del DNI del sol·licitant, titular de la targeta i del compte bancari.
 • No s'accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic s'ha de fer constar totes les dades de la sol·licitud, afegint nom i cognoms, data i dades de contacte.
 • En cas que procedeixi la devolució, es realitzarà dins dels 15 dies naturals posteriors a la sol·licitud de cancel·lació, per transferència bancària a un compte de titularitat del perjudicat.