Condicions Particulars del Punt de recàrrega

1. Objecte del contracte

Les presents Condicions particulars de la instal·lació del Punt de recàrrega tenen per objecte posar a la disposició del Client les condicions específiques per a la instal·lació del punt de recàrrega per al Vehicle Elèctric per a empreses i particulars. Per a la resta de les estipulacions no especificades en les següents condicions es regirà sobre la base de les

2. Permisos i aprovacions

El Client, amb l'ajuda de LUMISA, serà responsable d'obtenir els permisos i aprovacions necessàries de les autoritats pertinents abans de la Instal·lació del Punt de recàrrega incloent la verificació pertinent de les restriccions o limitacions derivades del Pla General d'Ordenació Urbana, ordenances municipals, patrimoni històric, permisos de construcció, subministrament elèctric i acords de connexió amb el propietari de la xarxa local.

3. Preu de la Instal·lació

El preu ofert per LUMISA en el Contracte serà el preu final de la instal·lació del Punt de recàrrega (d'ara endavant, “Instal·lació de recàrrega”), sempre que la informació relativa al subministrament del Client sigui correcta. Si la informació proporcionada pel Client anés errònia o enganyosa, LUMISA tindrà dret a ajustar els preus o a suspendre el projecte sense assumir cap responsabilitat envers el Client. La cancel·lació per part del client davant aquests errors comportarà el pagament de la taxa de cancel·lació. L'augment en els costos derivats d'informació errònia relativa a les condicions tècniques de la propietat del Client facilitada pel Client es facturarà íntegrament a aquest. Si el Client proporciona informació errònia, la Instal·lació de recàrrega tornarà a pressupostar-se i es completarà.

Els preus inclouen la instal·lació de recàrrega completa, incloent tots els materials, mà d'obra i posada en marxa del servei, tret que s'especifiqui el contrari en el contracte. Els preus no inclouen els costos relacionats amb els requisits locals dels propietaris de la xarxa pública, d'acord amb la normativa vigent, així com les despeses del permís de construcció que cada municipi pugui exigir per a la instal·lació.

LUMISA podrà exigir que la instal·lació es pagui parcial o totalment abans que aquesta s'iniciï. Els Clients amb finançament hauran d'informar a LUMISA en cas que aquest finançament sigui rebutjada.

4. Finançament i subvencions

LUMISA a través l'entitat Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A. i subjecta a la seva autorització, facilita el pagament del cost de la instal·lació i dels equipaments. Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S. a. ofereix un finançament màxim fins a 84 mesos.

LUMISA no es responsabilitza de l'aprovació de subvencions nacionals o locals o de plans d'ajuda al Client. Tots els preus podran ser bruts i nets de subvencions, el Client sempre serà responsable del pagament del preu brut en el moment de la instal·lació de recàrrega.

5. Instal·lació

LUMISA col·labora amb empreses externes (d'ara endavant el “Instal·lador”) en els treballs d'enginyeria, instal·lació i lliurament de la Instal·lació de recàrrega. El client accepta l'ús d'empreses externes per a dur a terme aquestes accions.

L'Instal·lador és qui duu a terme l'enginyeria, planificació i instal·lació de recàrrega, incloent-hi els components i el disseny elèctric i mecànic. L'enginyeria del projecte es basa en la informació facilitada pel Client, tal que la direcció del seu subministrament i la informació relativa al material del Punt de recàrrega i les seves dimensions, podent proposar canvis o modificacions en la instal·lació i en els materials amb la finalitat d'aconseguir el rendiment necessari.

El Client haurà de permetre i assegurar l'accés sense obstacles al seu punt de subministrament a l'Instal·lador amb la finalitat d'instal·lar la Instal·lació de recàrrega.

El Client, juntament amb l'Instal·lador, serà el responsable d'obtenir els permisos i aprovacions necessàries de les autoritats pertinents abans de la instal·lació de recàrrega. LUMISA no es responsabilitza dels processos d'obtenció de permisos en nom del Client. LUMISA es reserva el dret a proporcionar informació al Client per a ajudar-lo en el procés d'obtenció de permisos i aprovacions.

El Client serà el responsable de notificar a la companyia asseguradora la instal·lació de recàrrega en la propietat del Client.

6. Durada de la Instal·lació

LUMISA facilitarà al Client un termini i durada estimat d'instal·lació. L'Instal·lador fixarà la data real de la instal·lació durant la fase de planificació del projecte i serà comunicat al Client. La data d'instal·lació podrà modificar-se posteriorment per qüestions relacionades amb les aprovacions i permisos, entre altres limitacions. LUMISA no és responsable dels temps d'instal·lació superiors als previstos.

7. Posada en marxa de la instal·lació

La posada en marxa, inclosa la posada en servei de la producció d'energia, es realitza després de l'aprovació per part de les autoritats locals. En alguns casos, es requereix que el comptador elèctric del propietari es canviï abans de la posada en marxa de la Instal·lació de recàrrega.

El Client accepta que la Instal·lació de recàrrega s'entendrà acabada després de la posada en marxa i lliurament de la documentació facilitada per l'Instal·lador.

LUMISA enviarà una factura al Client en el moment del Lliurament de la Instal·lació de recàrrega per part de l'instal·lador. El Client haurà de pagar la factura en un termini de 10 dies a comptar des de la recepció d'aquesta. En cas de retard en el pagament, el Client haurà de pagar interessos de demora de conformitat amb la legislació aplicable.

8. Garanties

Garantia sobre la instal·lació

Una vegada acabada la instal·lació, l'Instal·lador concedeix una garantia 2 anys sobre el treball realitzat per l'Instal·lador. Qualsevol mal causat per l'Instal·lador dins del període de garantia serà reparat i/o compensat d'acord amb els presents Condicions particulars. El Client serà el responsable de notificar a LUMISA qualsevol mal sofert, dins del període de garantia. Els danys soferts a causa de la falta de comunicació per part del Client no estaran coberts per la garantia sobre la Instal·lació. El període de garantia comença després de la posada en marxa i lliurament de la documentació facilitada per l'Instal·lador. Qualsevol treball realitzat pel Client o un tercer durant el període de garantia de la Instal·lació anul·larà aquesta garantia.

Garantia sobre els materials

El Fabricant concedeix una garantia, especificada en les condicions del punt de recàrrega, sobre els punts de recàrrega utilitzats en la Instal·lació. Qualsevol punt de recàrrega defectuós durant el seu període de garantia serà reemplaçat o reparat a discreció de l'Instal·lador. Qualsevol treball realitzat sobre els punts de recàrrega instal·lats pel Client o un tercer durant el període de garantia de la Instal·lació anul·larà aquesta garantia.

9. Responsabilitats

El Client serà l'únic responsable d'esmenar qualsevol anomalia i mantenir en adequades condicions les seves instal·lacions d'electricitat, de les Instal·lacions de recàrrega, d'enllumenat d'emergència i d'equips d'extintors d'incendi.

El Client informarà a LUMISA de qualsevol circumstància que alteri la mateixa i, en particular, qualsevol canvi que realitzi per a modificar la seva connexió i/o possibilitar el seu aïllament de la xarxa.

LUMISA no és responsable de cap mal a la propietat del Client causat per negligència del Client o per l'incompliment per part del Client de les presents condicions.

10. Màrqueting

El Client concedeix a LUMISA el dret a utilitzar lliurement les imatges de la propietat del Client, la Instal·lació de recàrrega i el procés d'instal·lació en les seves activitats de màrqueting, incloent-hi la cobertura dels mitjans de comunicació social.

11. Legislació

El contracte actual de Subministrament es regirà per les estipulacions contingudes en el mateix i per la normativa vigent a cada moment.

12. Protecció de dades de caràcter personal

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? LUMISA, situat en C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona, amb CIF B65711855, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

A qui comunicarem les seves dades? LUMISA només comunicarà les dades a Organismes i Institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, així com l'Empresa Distribuïdora, amb la finalitat de poder contractar en nom del client.

Amb quina finalitat tractem les seves dades? A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a tractaments de dades de caràcter personal, LUMISA informa el Client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat o manual creat sota la responsabilitat de LUMISA, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el Client, així com de les labors d'informació i comercialització dels serveis oferts per LUMISA o per tercers i d'activitats relacionades amb els mateixos per al que el Client consent en manera expressa, precís i inequívoc a la signatura del Contracte de Subministrament.

Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades de caràcter personal es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades.

Com hem obtingut les seves dades? Aquest tractament només serà realitzat si LUMISA compta amb el consentiment de l'interessat. Aquest consentiment s'entendrà atorgat si l'interessat proporciona les seves dades personals per a aquesta finalitat a través del formulari establert a aquest efecte en la present pàgina web o altres mitjans. Al seu torn, a la signatura d'aquest Contracte, el Client consent expressament la cessió i tractament de les dades de caràcter personal continguts en el fitxer a LUMISA o les seves filials perquè se'ls pugui remetre per qualsevol mitjà, informació comercial, dels productes i serveis comercialitzats per LUMISA i les seves filials o tercers relacionats amb el subministrament d'energia. De la mateixa forma, el Client presta el seu consentiment per al tractament de les dades contingudes en el fitxer a aquelles empreses la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació del servei. Qualsevol altra utilització de les dades de caràcter personal continguts en el fitxer, requerirà el consentiment del Client. Les dades personals objecte de tractament per LUMISA són els obtinguts de l'usuari a través de l'ús de les plataformes digitals o físics i la contractació de productes o serveis. Per això, l'usuari garanteix que totes les dades facilitades són de la seva titularitat o bé està autoritzat per a aquesta cessió pel titular d'aquests. El Client declara que totes les dades aportades a LUMISA són veraces, comprometent-se a mantenir-los actualitzats. El Client serà responsable de les dades facilitades, tal que si el Client proporcionés CUPS erroni, s'estaria donant d'alta a un tercer, sent el Client l'únic responsable dels danys causats per aquesta situació.

Quins són els seus drets en relació amb el tractament de les seves dades personals? El Client podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, dades contingudes en els fitxers citats amb anterioritat mitjançant comunicació escrita a LUMISA en la següent adreça: A/A: Apartat de correus 18002, 08018 Barcelona, Espanya o bé mitjançant correu electrònic dirigit a protecciondedatos@lumisa.es, adjuntant fotocòpia del seu DNI. Si ho desitges adjuntem sol·licitud de l'exercici dels drets de l'interessat. Així com Dret a presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.