Condicions d'ús del servei d'Àrea de clients

Companyia Lumisa Energies S.L. (d'ara endavant, “LUMISA”) ha desenvolupat en el seu lloc web lumisa.es l'espai Àrea de clients que permet als nostres clients (d'ara endavant, Usuari) la possibilitat d'accedir als serveis oferts en el lloc web com són les dades del contracte i les factures.

1. Dades identificatives

Informació general a l'efecte de l'Article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 • Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació: Companyia Lumisa Energies SL.
 • Domicili social: C/ de Ausias March, 67, 08010 Barcelona
 • Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: Tom 43048, Foli 136, Fulla B 419446, Inscripció 1.
 • Codi d'identificació Fiscal número: B65711855
 • Telèfon: 900 811 473
2. Acceptació

L'acceptació de les presents Condicions Particulars esdevé indispensable per a la prestació del Servei per part de Lumisa. El Client manifesta, en tal sentit, haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions d'ús, posades a la seva disposició, en tot moment en la WEB.

3. Política d'ús

Previ a l'accés i ús del servei de l'Àrea de clients, li preguem que llegeixi els Termes i Condicions d'ús d'aquest. L'accés a l'Àrea de clients suposa l'acceptació expressa per part de l'Usuari de les presents Condicions d'ús.

4. Accés, registre i baixa de l'Àrea de clients

4.1. Accés

L'accés a l'Àrea de clients està reservat als clients de LUMISA sent de caràcter gratuït. L'accés es farà mitjançant un Usuari (E-mail) i una contrasenya d'acord amb unes determinades regles de seguretat que, en cap cas, LUMISA desconeixerà, des de la seva generació per primera vegada, així com els posteriors canvis necessaris per oblit i/o extraviament.

La seva contrasenya és personal i intransferible no havent de ser coneguda ni comunicada a tercers. L'Usuari, en qualsevol moment, podrà modificar la contrasenya d'accés de la següent manera: 1) Haurà d'accedir a l'Àrea de clients on haurà de recuperar la contrasenya en l'apartat “ No puc accedir”; 2) Introduirà el seu correu electrònic facilitat en el formulari de contractació i rebrà una contrasenya a aquest e-mail amb la finalitat de restablir la contrasenya; 3) Haurà d'accedir a l'enllaç que li remetrà al lloc web novament i introduir la seva nova contrasenya amb els requisits exigits i 4) Finalitzarà el procediment amb un missatge de confirmació.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a LUMISA al més aviat possible, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés als mateixos per un tercer amb la finalitat que cessi l'ús no autoritzat del seu compte. Si malgrat el seu coneixement d'accés il·legítim o no autoritzat d'un tercer a la seva Àrea de clients, no es posés en coneixement a LUMISA, aquesta quedarà exonerada de qualsevol mena de responsabilitat que pugui suposar un impacte negatiu.

Si per qualsevol motiu el compte es bloquegés o davant un ús indegut o per incompliment de les presents condicions d'ús i de la normativa vigent, l'Usuari haurà de dirigir-se a través de la nostra atenció al client atcliente@lumisa.es, acompanyat del Document d'identificació amb la finalitat de verificar la seva identitat i reactivar l'Àrea de clients.

4.2. Registre

Amb caràcter previ a l'accés a l'Àrea de clients, serà necessari el registre dels Usuaris en el nostre sistema, havent d'aportar a títol enunciatiu i no limitatiu les següents dades personals: Correu electrònic facilitat en el procés de contractació, número CUPS del punt de subministrament, C.I.F./DNI/N.I.E. i import d'alguna factura.

L'Usuari és responsable de la veracitat i exactitud de totes les dades que introdueixi en la web sigui com sigui la funcionalitat de la qual faci ús. Així mateix, declara que disposa tots els permisos necessaris sobre les dades als quals accedeixi i que disposa del consentiment per a l'ús de dades pertanyents a terceres persones. LUMISA queda exonerada de qualsevol responsabilitat per les dades inexactes, incomplets o incorrectes o per la falta de consentiment per al seu ús i incorporació a la web.

4.3. Confirmació

El client, la N del qual.I.F. i correu electrònic estigui registrat en el nostre sistema, serà validat mitjançant la recepció d'un e-mail que contindrà un enllaç al qual haurà d'accedir per a completar i validar el registre satisfactòriament.

4.4. Baixa

L'Usuari, en tot moment, podrà donar-se de baixa del servei accedint a l'Àrea de clients.

Sense perjudici del dret de baixa del servei, si amb posterioritat l'Usuari decideix novament reactivar el servei d'Àrea de clients haurà de registrar-se novament. En el cas que la baixa es produeixi en el marc d'algun conflicte o resolució de controvèrsia, el seu nou registre quedarà reservat fins a la seva resolució entre les parts.

5. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El servei d'Àrea de clients incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de LUMISA o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de LUMISA.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a LUMISA i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

LUMISA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

6. Modificacions

LUMISA es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents Condicions d'ús del servei d'Àrea de clients. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

AreaConPar6.

7. Regles d'ús

L'Usuari s'obliga a utilitzar el servei d'Àrea de clients en l'estricte respecte i observança de les presents condicions d'ús, i igualment de la llei, el costum i l'ordre públic. Per això, l'Usuari ve obligat a:

 • No utilitzar el servei d'Àrea de clients, i fer ús dels elements, informacions i continguts que ho integren infringint la Llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic, o l'ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s'estableix en aquestes Condicions Generals o en les Condicions aplicables que si escau resultin d'aplicació.
 • No lesionar, en aquest ús, els drets, de qualsevol tipus, que corresponguin a tercers.
 • No realitzar registre en el servei d'Àrea de clients en nom i per compte de qualsevol altra persona sense la seva autorització.
 • No perpetrar actes que limitin o impedeixin l'accés i utilització del servei d'Àrea de clients per part de la resta d'Usuaris.
 • No accedir il·lícitament al servei d'Àrea de clients, ni a sistemes informàtics de tercers, ni a difondre programes o virus informàtics susceptibles de causar danys en equips o sistemes informàtics, així com en el contingut de l'Àrea de clients, qualssevol que siguin.
 • No utilitzar mecanismes diferents als expressament habilitats o recomanats en el servei deÁrea de clients per a l'obtenció de les informacions, continguts i serveis que l'integren.

Qualsevol incompliment de les presents condicions d'ús del servei d'Àrea de clients facultarà a LUMISA per a denegar l'accés a l'Àrea de clients.

8. Excención de responsabilitats

LUMISA ENERGIES, S.L. s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

9. Suspensió de l'Àrea

LUMISA es reserva el dret de suspendre i/o cancel·lar, de manera unilateral i en qualsevol moment, l'accés al servei d'Àrea de clients o a alguna de les seves parts, sense necessitat de previ avís.

10. Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'accés al servei d'Àrea de clients, propietat de LUMISA, únicament serà possible si el client prèviament s'ha registrat.

En el registre, l'Usuari haurà de facilitar dades de caràcter personal que seran objecte de tractament i incorporats a un Registre de Tractament titularitat de LUMISA, d'acord amb les finalitats i condicions establertes en la nostra Política de Privacitat.

L'Usuari declara haver llegit, entès i acceptat prestant per a això el seu consentiment de manera lliure i inequívoca.

11. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes i condicions que conformen aquestes Condicions d'ús del servei Àrea de clients, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.